Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. * * * * * * ************************************ અમારા બ્લોગ પર મુકેલી દરેક રચના / કૃતિ -લેખ નાં સમગ્ર અધિકારો જે તે વ્યક્તિ કે સંસ્થાના છે. આ રચના / કૃત્તિ - લેખ ને અભિવ્યક્ત કરવાનો ઉદ્દેશ તેમના શ્રેષ્ઠ કાર્યને વિશ્વગુર્જરી સમક્ષ ફક્ત વ્યક્ત કરવાનું છે. કોઇ પણ રચના/ કૃત્તિ - લેખનો નો કોઇ પણ સંજોગામાં વાણિજ્યિક ઉપયોગ નહીં કરવામા આવે. આમ છતાં, જે કોઈ રચના / લેખ - કૃત્તિઓ અહીં પોસ્ટ કરવામાં આવેલ છે, જેને લીધે જો કોઇ વ્યક્તિ કે સંસ્થાના અધિકારોનો ભંગ થયેલો તેમને / કોઇને પણ લાગે તો અમને જાણ કરવા વિનંતી, તે રચના / કૃત્તિ - લેખ ની પોસ્ટ સત્વરે બ્લોગ પરથી દૂર કરી આપવામાં આવશે. બ્લોગ પર મુકેલ તસ્વીરો નેટ / વેબ જગત પરથી ઉપલબ્ધ કરેલ છે, જે માટે અમો વેબ જગતના આભારી છીએ. Dr.Pravin Purecha-Bhatia Thanks, Admin

Friday, December 29, 2017

Acupressure & Acupuncture Points & Meridians

Acupressure & Acupuncture Points & Meridians
 Side view of anatomical chart
Acupressure points can be used to enhance many aspects of life. In addition to managing stress, you can use acupressure to relieve and prevent sports injuries. Sports massage has been widely used by athletes before and after Olympic events. Acupressure complements sports medicine treatments by using points and massage techniques to improve muscle tone and circulation and relieve neuromuscular problems.

The Chinese have also used acupressure as a beauty treatment for thousands of years. You can use potent points to improve skin condition and tone and relax the facial muscles, which can lessen the appearance of wrinkles without drugs.

Although acupressure is not a substitute for medical care, it is often an appropriate complementary treatment. It can, for instance, speed the healing of a broken bone once it has been set, or aid a cancer patient by helping to alleviate some of the associated pain and anxiety of the disease.

Similarly, acupressure can be an effective adjunct to chiropractic treatment. By relaxing and toning the back muscles, acupressure makes the spinal adjustments easier and more effective, and the results last longer. In fact, the two therapies were originally practiced together in ancient China.

Psychotherapy patients can derive benefits from acupressure by using it to heighten body awareness and deal with stress. When powerful emotions are free and unresolved, the body stores the resulting tension in the muscles. Acupressure can help restore emotional balance by releasing the accumulated tension caused by repressed feelings.

An acupressure point actually has two identities and ways of working. When you stimulate a point in the same area where you feel pain or tension, it's called a local point. That same point can also relieve pain in a part of the body that is distant from the point, in which case it is called atrigger point. This triggering mechanism works through a human electrical channel called a meridian.

 The meridians are pathways that connect the acupressure points to each other as well as to the internal organs. Just as blood vessels carry the blood that nourishes the body physically, the meridians are distinct channels that circulate electrical energy throughout the body. They are thought to be part of a master communications system of universal life energy, connecting the organs with all sensory, physiological, and emotional aspects of the body. This physical network of energy also contains key points that we can use to deepen our spiritual awareness as we heal ourselves.

Because the stimulation of one point can send a healing message to other parts of the body, each acupressure point can benefit a variety of complaints and symptoms. Therefore, in the following chapters you will find a particular acupressure point used for a variety of problems. The highly effective acupressure point in the webbing between your thumb and index finger,1 for instance, is not only beneficial for relieving arthritic pain in the hand, but also benefits the colon and relieves problems in the facial area and the head, including headaches, toothaches, and sinus problems.

Side view of anatomical chartYou locate an acupressure point by referring to anatomical landmarks. To help you find them, all of the points in this book are illustrated with a description of these landmarks (such as bone indentations and protrusions).

Some acupressure points lie underneath major muscle groups. While points near a bone structure usually lie in an indentation, muscular points lie within a muscular cord, band, or knot of tension. To stimulate the point, press directly on the cord or into the hollow.

As acupressure evolved, each of the 365 points was named poetically, originally with a Chinese character. The imagery of its name offers insight into either a point's benefits or location. For instance, the name Hidden Clarity refers to the mental benefit of the point: It clears the mind. Shoulder's Corner refers to that point's location. The Three Mile Point earned its name because it gives a person an extra three miles of energy. Runners and hikers have used this famous point to increase stamina and endurance.

Some of the names of the acupressure points also serve as a powerful meditation tool. By pressing a point and silently repeating its name while you visualize its benefit and breathe deeply, you can realize the full potential power that each point offers. As you hold the Sea of Vitality points in your lower back, breathe deeply and visualize each breath replenishing your deep reservoir of vitality. Use the power of your mind to strengthen and help heal your lower back.

You can create affirmations with the names of the points -- powerful action statements that amplify a point's benefits. For example, hold the Letting Go points on the upper, outer chest with your fingertips. Breathe deeply. Imagine yourself letting go of tension, frustration, and stress. As you hold and breathe into these points, repeat to yourself that you are now letting go of all negativity and irritability.

In addition to its name, each point was assigned an identification number to track its placement along the body. Point location numbers, such as St 3 or GB 21, are a standard referencing system used by professional acupressurists and acupuncturists and so I use them as an additional label, too. These notations are explained in the Glossary, but you do not need to know or remember any of these numbers to practice the self-acupressure techniques in this book.

© Copyright 1990 Michael Reed Gach & Bantam Books, All Rights Reserved 
Tonic points1 improve your condition and maintain general health. They strengthen the overall body system and fortify various internal organs and vital systems of the body.

2 comments:

 1. My name is hoover, my 18 years old daughter, Tricia was diagnosed of herpes 3 years ago. ever since then,we have been going from one hospital to the other. We tried all sorts of pills but all efforts to get rid of the virus was futile. The blisters kept on reappearing after some months. My daughter was making use of Acyclovir tablets 200mg. 2 tablets every 6hours and fusitin cream 15grams. and H5 POT. Permanganate with water to be applied 2x a day but all still show no result. So I was on the internet some months back, to sought for any other means of saving my only child. just then, i came across a comment on dr imoloa herbal treatment and decided to give it a try. i contacted the him and he prepared some herbs and sent it to me together with guidelines on how to use the herbs through DHL courier service. my daughter used it as directed dr imoloa and in less than 14days, my daughter regained her health.. You should contact Dr imoloa today directly on his email address for any kind of health challenge; lupus disease,  mouth ulcer,  mouth cancer, body pain, fever, hepatitis A.B.C.,   syphilis,  diarrhea,  HIV/AIDS,  Huntington's Disease,   back acne,  Chronic renal failure,   addison disease,  Chronic Pain,   Crohn's Disease,   Cystic Fibrosis,  Fibromyalgia,   Inflammatory Bowel Disease,  fungal nail disease, Lyme Disease, Celia disease, Lymphoma, Major Depression,  Malignant Melanoma,   Mania,  Melorheostosis,   Meniere's Disease,  Mucopolysaccharidosis , Multiple Sclerosis,  Muscular Dystrophy,  Rheumatoid Arthritis, Alzheimer's Disease, parkison disease, vaginal cancer, epilepsy,  Anxiety Disorders, Autoimmune Disease,   Back Pain,  Back Sprain,   Bipolar Disorder,  Brain Tumour,  Malignant,   Bruxism, Bulimia,  Cervical Disk Disease, cardiovascular disease, Neoplasms, chronic respiratory disease,  mental and behavioural disorder,     Cystic Fibrosis,   Hypertension, Diabetes, asthma,  Inflammatory autoimmune-mediated arthritis.  chronic kidney disease, inflammatory joint disease,  impotence,  feta alcohol spectrum,  Dysthymic Disorder,   Eczema, tuberculosis,  Chronic Fatigue Syndrome, constipation, inflammatory bowel disease.  and many more; contact him on email- drimolaherbalmademedicine@gmail.com./ also on  whatssap-+2347081986098.

  ReplyDelete
 2. Chemicals used in industries gives me Leukemia Cancer and it's all started when I wanted to get off my job to get another job that when I got diagnose, at that very point I was so scared to die because it has infected my blood cells also I was prescribed drugs like Cyclophosphamide,Busulfan,Bosutinib,Cytarabine, Cytosar-U (Cytarabine),Dasatinib in all that was just to keep me waiting for my dying day. I got inspired by what I read from a lady called Tara Omar on blog spot on how Dr Itua cure her HIV/Aids then they were lettered below that says he can cure Cancer so I pick his contact on the testimony she wrote then I emailed Dr Itua hopefully he replied swiftly to my mail then I purchased his Herbal medicine also it was shipped to me here in Texas, I went to pick it at post office so he instructs me on how the treatment will take me three weeks to cure my Leukemia Disease, Joyfully I was cured by this Dr Itua Herbal Medicine.
  I will advise you too to give a try to Dr Itua Herbal Medicine with the following diseases that he can help you cure forever___Diabetes, Herpes,HIV/Aids, Bladder Cancer, Breast Cancer, Parkinson's disease,Schizophrenia,Lung Cancer,Breast Cancer,Colo-Rectal Cancer,Blood Cancer,Prostate Cancer,siva.Fatal Familial Insomnia Factor V Leiden Mutation ,Epilepsy Dupuytren's disease,Desmoplastic small-round-cell tumor Diabetes ,Coeliac disease,Creutzfeldt–Jakob disease,Cerebral Amyloid Angiopathy, Ataxia,Arthritis,Amyotrophic Lateral Scoliosis,Fibromyalgia,Fluoroquinolone Toxicity
  Syndrome Fibrodysplasia Ossificans ProgresSclerosis,Seizures,Alzheimer's disease,Adrenocortical carcinoma.Asthma,Allergic diseases.Copd,Glaucoma., Cataracts,Macular degeneration,Cardiovascular disease,Lung disease.Enlarged prostate,Osteoporosis.Alzheimer's disease,
  Dementia.Vaginal Cancer, Kidney Cancer, Lung Cancer, Skin Cancer, Uterine Cancer, Prostate Cancer, Colo_Rectal Cancer, Leukemia Cancer, Hepatitis, Brain Tumors, Tach Disease,Love Spell, Infertility, Hpv. GoodLuck,XoXo****
  Dr Itua Contact Information:::
  Email (drituaherbalcenter@gmail.com)
  WhatsApp-(+2348149277967)  

  ReplyDelete