Disclaimer : This blog is not for any commercial purposes. * * * * * * ************************************ અમારા બ્લોગ પર મુકેલી દરેક રચના / કૃતિ -લેખ નાં સમગ્ર અધિકારો જે તે વ્યક્તિ કે સંસ્થાના છે. આ રચના / કૃત્તિ - લેખ ને અભિવ્યક્ત કરવાનો ઉદ્દેશ તેમના શ્રેષ્ઠ કાર્યને વિશ્વગુર્જરી સમક્ષ ફક્ત વ્યક્ત કરવાનું છે. કોઇ પણ રચના/ કૃત્તિ - લેખનો નો કોઇ પણ સંજોગામાં વાણિજ્યિક ઉપયોગ નહીં કરવામા આવે. આમ છતાં, જે કોઈ રચના / લેખ - કૃત્તિઓ અહીં પોસ્ટ કરવામાં આવેલ છે, જેને લીધે જો કોઇ વ્યક્તિ કે સંસ્થાના અધિકારોનો ભંગ થયેલો તેમને / કોઇને પણ લાગે તો અમને જાણ કરવા વિનંતી, તે રચના / કૃત્તિ - લેખ ની પોસ્ટ સત્વરે બ્લોગ પરથી દૂર કરી આપવામાં આવશે. બ્લોગ પર મુકેલ તસ્વીરો નેટ / વેબ જગત પરથી ઉપલબ્ધ કરેલ છે, જે માટે અમો વેબ જગતના આભારી છીએ. Dr.Pravin Purecha-Bhatia Thanks, Admin

Friday, December 29, 2017

Acupressure & Acupuncture Points & Meridians

Acupressure & Acupuncture Points & Meridians
 Side view of anatomical chart
Acupressure points can be used to enhance many aspects of life. In addition to managing stress, you can use acupressure to relieve and prevent sports injuries. Sports massage has been widely used by athletes before and after Olympic events. Acupressure complements sports medicine treatments by using points and massage techniques to improve muscle tone and circulation and relieve neuromuscular problems.

The Chinese have also used acupressure as a beauty treatment for thousands of years. You can use potent points to improve skin condition and tone and relax the facial muscles, which can lessen the appearance of wrinkles without drugs.

Although acupressure is not a substitute for medical care, it is often an appropriate complementary treatment. It can, for instance, speed the healing of a broken bone once it has been set, or aid a cancer patient by helping to alleviate some of the associated pain and anxiety of the disease.

Similarly, acupressure can be an effective adjunct to chiropractic treatment. By relaxing and toning the back muscles, acupressure makes the spinal adjustments easier and more effective, and the results last longer. In fact, the two therapies were originally practiced together in ancient China.

Psychotherapy patients can derive benefits from acupressure by using it to heighten body awareness and deal with stress. When powerful emotions are free and unresolved, the body stores the resulting tension in the muscles. Acupressure can help restore emotional balance by releasing the accumulated tension caused by repressed feelings.

An acupressure point actually has two identities and ways of working. When you stimulate a point in the same area where you feel pain or tension, it's called a local point. That same point can also relieve pain in a part of the body that is distant from the point, in which case it is called atrigger point. This triggering mechanism works through a human electrical channel called a meridian.

 The meridians are pathways that connect the acupressure points to each other as well as to the internal organs. Just as blood vessels carry the blood that nourishes the body physically, the meridians are distinct channels that circulate electrical energy throughout the body. They are thought to be part of a master communications system of universal life energy, connecting the organs with all sensory, physiological, and emotional aspects of the body. This physical network of energy also contains key points that we can use to deepen our spiritual awareness as we heal ourselves.

Because the stimulation of one point can send a healing message to other parts of the body, each acupressure point can benefit a variety of complaints and symptoms. Therefore, in the following chapters you will find a particular acupressure point used for a variety of problems. The highly effective acupressure point in the webbing between your thumb and index finger,1 for instance, is not only beneficial for relieving arthritic pain in the hand, but also benefits the colon and relieves problems in the facial area and the head, including headaches, toothaches, and sinus problems.

Side view of anatomical chartYou locate an acupressure point by referring to anatomical landmarks. To help you find them, all of the points in this book are illustrated with a description of these landmarks (such as bone indentations and protrusions).

Some acupressure points lie underneath major muscle groups. While points near a bone structure usually lie in an indentation, muscular points lie within a muscular cord, band, or knot of tension. To stimulate the point, press directly on the cord or into the hollow.

As acupressure evolved, each of the 365 points was named poetically, originally with a Chinese character. The imagery of its name offers insight into either a point's benefits or location. For instance, the name Hidden Clarity refers to the mental benefit of the point: It clears the mind. Shoulder's Corner refers to that point's location. The Three Mile Point earned its name because it gives a person an extra three miles of energy. Runners and hikers have used this famous point to increase stamina and endurance.

Some of the names of the acupressure points also serve as a powerful meditation tool. By pressing a point and silently repeating its name while you visualize its benefit and breathe deeply, you can realize the full potential power that each point offers. As you hold the Sea of Vitality points in your lower back, breathe deeply and visualize each breath replenishing your deep reservoir of vitality. Use the power of your mind to strengthen and help heal your lower back.

You can create affirmations with the names of the points -- powerful action statements that amplify a point's benefits. For example, hold the Letting Go points on the upper, outer chest with your fingertips. Breathe deeply. Imagine yourself letting go of tension, frustration, and stress. As you hold and breathe into these points, repeat to yourself that you are now letting go of all negativity and irritability.

In addition to its name, each point was assigned an identification number to track its placement along the body. Point location numbers, such as St 3 or GB 21, are a standard referencing system used by professional acupressurists and acupuncturists and so I use them as an additional label, too. These notations are explained in the Glossary, but you do not need to know or remember any of these numbers to practice the self-acupressure techniques in this book.

© Copyright 1990 Michael Reed Gach & Bantam Books, All Rights Reserved 
Tonic points1 improve your condition and maintain general health. They strengthen the overall body system and fortify various internal organs and vital systems of the body.

ONE POINT ACUPRESSURE TREATMENT

ONE POINT ACUPRESSURE TREATMENT

Note: For location of points, see Sujok Acupressure - Figures (Byol Meridians).

Legend: Tonification by white byol magnets  - ↑. Sedation by yellow byol magnets - ↓.
Index

A  
 1. Abdomen 2. Acne 3. Adenitis  
 4. Ageing – to slow down 5. Affections of eyes, nose, ear, brain 6. Alcoholism  
 7. Albuminuria 8. Allergy 9. Amnesia  
 10. Anemia 11. Animal/insect bite 12. Anger  
 13. Angina 14. Anus inflammation 15. Aortitis  
 16. Aphasia 17. Appendicitis 18. Arms Problem  
 19. Arterial Tension 20. Arthritis 21. Ascites  
 22. Asthma 23. Atony  
B  
 1. Back problems 2. Bathing 3. Belching  
 4. Bad breath 5. Bleeding 6. Blood chemistry disorders  
 7. Blood pressure 8. Blood disorders 9. Bone disorders  
 10 Body pain - only at night 11 Brain tumor 12 Brain fag  
13 Bronchitis 14 Breathlessness 15 Burn injuries  
C  
 1. Cancer 2. Cellulitis 3. Choleriform  
 4. Cheeks – inflammation 5. Chest – oppression 6. Chilblain  
 7. Coma 8. Common Cold 9. Coldness  
10 Colic 11 Constipation 12 Cough  
13 Cramps 14 Cyanosis – skin  
D  
 1. Deaf-mutism 2. Diabetic neuropathy 3. Diabetes  
 4. Diarrhea 5. Diaphragm disorders 6. Diphtheria  
 7. Disequilibrium 8. Drooling 9. Dysentery  
10 Dysphagia  
E  
 1. Ear disorders 2. Epistaxis 3. Epilepsy  
 4. Eosinophilia 5. Expectoration 6. Eye disorders  
F  
 1. Face discoloration 2. Facial tics 3. Fear/Phobia  
 4. Female diseases 5. Fainting 6. Finger contracture  
 7. Fistula 8. Fissure 9. Fits of weeping  
10 Fontanel  
G  
 1. Gastro intestinal tract disorders 2. Ghost possession  
H  
 1. Hair fall 2. Head Problems 3. Headache  
 4. Hemiplegia 5. Heart problems 6. Heel pain  
 7. Hiccup 8. Hip joint disease 9. Hoarseness of voice  
10 Hotness of palms 11 Herpes zoster 12 Hunger  
13 Hypertension (High Blood Pressure) 14 Hypothermia  
I  
 1. Inability 2. Infant’s diseases 3. Infection – chronic  
 4. Inflammation 5. Influenza 6. Inguinal trouble  
 7. Immunity 8. Intoxication 9. Injury  
J  
 1. Jaundice  
L  
 1. Larynx Problems
  2. Legs Problems 3. Liver abscess  
 4. Limpness of muscles 5. Lithiasis 6. Lumbar Problems  
 7. Lungs 8. Lumps/Knots  
M  
 1. Male diseases 2. Measles (rubeola) 3. Memory problems  
 4. Menier’s disease 5. Mental diseases 6. Mouth, lips, throat problems  
N  
 1. Nausea & vomiting 2. Neck stiffness 3. Nephroptosis  
 4. Nerve problems 5. Neuralgia 6. Nose Disorders  
O  
 1. Occipital headache/heaviness 2. Oedema (swelling) 3. Osteitis  
 4. Osteomyelitis  
P  
 1. Pain 2. Parkinson’s disease 3. Portal hypertension  
 4. Pneumonia 5. Paronychia 6. Phlegm- excess  
 7. Piles 8. Pituita 9. Poornima/amavasya problems  
10 Poisoning 11 Precocious senility 12 Problems after bathing  
13 Progressive muscular atrophy 14 Prostate gland enlargement  
R  
 1. Raynaud’s disease 2. Rectum problems 3. Resuscitation (restoration of life)  
S  
 1. Scoliosis 2. Sciatica 3. Sebaceous glands  
 4. Sickness in morning 5. Sinusitis 6. Skin diseases  
 7 Sleep Disorders 8. Somnambulism 9. Spasm (contracture)  
10 Speech problem 11 Spinal marrow disorders 12 Spine Problems  
13 Spleen disorders 14 Stomach disorders 15 Stool disorders  
16 Study & teaching problems 17 Sunstroke 18 Suffocation  
19 Suppuration (formation of pus) 20 Sweating 21 Swelling  
22 Suffocation 23 Synovitis  
T  
 1. Teeth (Including gums & jaws) problems 2. Tuberculosis of lymph node 3. Terror in children  
 4. Thirst 5. Throat problems 6. Tongue disorders  
 7. Tonsil disorders 8. Torticolis/ wryneck 9. Toxins – to expel  
10 Travel sickness 11 Trembling – any body part  
U  
 1. Ulcers 2. Urinary diseases  
V  
1 Veins problems
2. Vertigo 3. Vomiting  
W  
 1. Weakness 2. Weight loss 3. Worms  
 4. Writer’s cramp  
Y  
 1. Yawning   A

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Abdomen (lower) colic & spasm
  Sp 4↓  
2. Acne (eruptions of papules on skin)
  K 2↓  
3. Adenitis (inflammation of a gland)

      Adenitis of lumbar, thigh, knee
      Swollen glands of neck
      Scrofula (TB of cervical lymph node)
      Adenitis - acute
      Tumour
      Tumour or swelling on neck
      Popliteal (area behind knees) adenitis
 

GB 30↑
CV 19↓
CV 19↓
P7↓. Liv 3↓
CV 4↓. CV 12↓
GB 20↑
UB 55↓  
4. Ageing – to slow down St 36↑  
5. Affections of eyes, nose, ear, brain GB 20↓  
6. Alcoholism

     Acute
     Chronic
 

St 45↓
CV 6↑  
7. Albuminuria (presence of serum albumin in urine)
  K 3↑. CV4↑. Sp 6↑  
8. Allergy

     General
     Allergy to food smell (symptoms – loss of appetite, nausea, hiccups,
     breathlessness)
 

Liv 3↓. Sp 10↓. GV 14 ↓.
Lu 1↓  
9. Amnesia (memory impairment)

     General
     Recent memory poor
 

Lu 7↓
H 9↑  
10. Anemia (deficiency of red blood cells/haemoglobin)
  UB 15↑. UB 67↑  
11. Animal/insect bite K 6↑. GB 36↑ /red  
12. Anger

     Short tempered due to liver fire
     Below 20 years of age, due to kidney deficiency
     Old age, due to spleen deficiency
 

Liv 2 ↓
K 3↑. UB 23 ↑
Sp 6↑. St 36↑  
13. Angina (chest pain due to oxygen deficiency in heart muscles, may  radiate to arm)
  H 9↑. H 7↓.
Male - Sp 4 (L) ↑, P 6 ↓ (R).
Female - Sp 4 (R) ↑, P 6 ↓ (L).  
14. Anus inflammation UB 50 ↓  
15. Aortitis (inflammation of aorta)
  H 7↓. P 9↑  
16. Aphasia (defect/loss of power of expression)
     Sudden loss of voice
  SI 3↑
H 5↑  
17. Appendicitis (inflammation of appendix)

     Acute
     Chronic
 

St 36 1/2↓. St 37↓
Liv 2↓  
18. Arms Problem

     Shoulder pain & adduction problem (inability to bring arm  
     closer to the body)
     Shoulder pain & inability to raise arm
     Upper arm pain  
     Elbow extension/flexion problem
     Elbow pain

     Elbow spasm
     Elbow paretic limpness
     Fist- inability to close
     Palm hot
     Hand pain
 

Lu 2↓

LI 1↑. Lu 2↓. Lu 6↓
Lu 2↓
Lu 6↓
Lu 5↓. Lu 6↓

TW 5 ↓
TW 4↓, P 6↑
Lu 6↓
Lu 7↓
LI 3↓
   
19. Arterial Tension
    To decrease
    To increase

Liv 5↓
Liv 5↑
   
20. Arthritis (inflammation of joints)

     Rheumatoid pain
  K 2↓

LI 8↓  
21. Ascites (effusion & accumulation of serous fluid in abdominal cavity)
  CV 7↓. St 34↓  
22. Asthma (recurrent attack of  breathlessness along with wheezing)

     Acute bronchial asthma (sudden onset)
     Chronic bronchial asthma (breathlessness even at rest in
     sitting position)
     Cardiac asthma (breathlessness on exertion)

     Renal asthma (difficulty in inhalation)
     Asthma caused by Liver (lips and nails turn black)
     Allergic asthma (due to allergy, breathlessness & sneezing,
     possibly eosinophilia)
     Asthma caused by spleen (excess phlegm, gas in chest)
 
Lu 2↓. Lu 6↓. CV 22↓.
Lu 5↓. UB 13↓

H 5↑

K 6 ↑. K 7↑
Liv 3↓
Lu 11↓. Sp 10↓

Sp 4↓. Liv 13↓  
23. Atony (lack of normal tone or strength)

     Chronic lack of tone
     Atonia of orbicularis (mouth) muscles
     Atonia of duodenum
     Atonia of large intestine
     Atonia of small intestine
 

SI 4↑
St 45↓
H 5↓
LI 4↑
SI 2↑

 B

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Back problems

     Backache
     Back stiffness
     Lower back pain
     Upper back pain, due to chronic deficiency of lungs
 
GV 10↓
GV 1↓
K 3↓
UB 13↑
 
2. Bathing problem – any type,  i.e., itching , sweating, etc.
  K 2↓  
3. Belching
   
     Belching – loud
  St 34↓

P 7↓  
4. Bad breath
  P 7↓  
5. Bleeding – anywhere in body Sp 6↑. Lu 6↑  
6. Blood chemistry disorders
  UB 17↓  
7. Blood pressure

     Hyposystole (weak or incomplete cardiac systole)
     Hypotension (low blood pressure)
     Hypertension (high blood pressure)
 

H 9↑
P 9↑. H 7↑
GB 20↓  
8. Blood disorders

     Azotaemia (excess urea & creatinine in blood)
     Hemophilia (hereditary hemorrhagic disease in which blood  fails to clot)
     Leukemia (blood cancer)
     Platelets count reduced (to increase)

     Thickness of blood (to cause aspirin effect)
     Leucocytemia (excess white blood cells in blood)
     Acetonemia  (excess ketone bodies in blood causing emaciation)
   

St 25↓
TW 5↓
Sp 15↓. UB 20 ↓
TW 5↓

TW 5↑
LI 11↓
Liv 8 ↑  
9. Bone disorders

     Fracture- to heal quickly
     Abscess of bone/tooth
     Rickets (bones deformity, etc in children due to vitamin D deficiency)
     Arthritis of foot
     Dislocation (disunion of bones)
     Promote bone formation in children & prevent bone  degeneration  in elderly
 

GV 3↓
Sp 5↓
Sp 5↓
UB 67↑
SI 3↑
UB 11↑  
10. Body pain - only at night   LI 15↑. TW 15↑  
11. Brain tumor (growth of mass in brain) UB 6↓ or UB 8↓
opposite side  
12. Brain fag (Brain fatigue causing nervous weakness & somnolence) GV13↑  
13. Bronchitis (inflammation of bronchus)

     Acute
     Chronic
 
UB 13↓
Lu 5↓. St 40↓
 
14. Breathlessness

     Acute dyspnea (difficult breathing)
     Painful dyspnea
     Dyspnea with nervous cough
 

CV 14↓. P 9↑
CV12↓.
CV 6↑
   
15. Burn injuries – to provide immediate cooling effect.
  CV 7↓

 C

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Cancer (malignant tumor) anywhere in body - gives pain relief
  UB 12↓. LI 11↓.
St 36 ↓  
2. Cellulitis (inflammation of soft or connective tissues)
  CV 6↑  
3. Choleriform (a disease resembling cholera)
  SI 7↓  
4. Cheeks – inflammation SI 10↓  
5. Chest – oppression H 5 ↓  
6. Chilblain (recurrent localized itching, swelling, pain & redness of  fingers/
toes/ears due to mild frost bite)
  Lu 9↑  
7. Coma (state of deep unconsciousness that cannot be aroused)
  GV 19↑  
8. Common Cold

     Due to exposure to cold
     Due to exposure to heat
 
Lu 7 ↓
Lu 11↓
 
9. Coldness

     Ice cold extremities/bones
     Cold bones
     Cold feet
     Ice cold feet
     To prevent the consequences of chilling
     Joints pain due to cold wind
     Chills & cold feet
     Chills
     Chills - excess
   
GV 14↑
K 7 ↑
Liv 3↓
K 7↑
GV 10 (salt moxa)
St 37↓
Sp 1↓
CV 9↓
CV 6↑
 
10. Colic (acute abdominal pain)
 
      Colic & diarrhea with flatulence
      Hepatic/nephritic colic (colic due to liver/kidney disorders)
CV 3↓
UB 23↓
 
11. Constipation – chronic St 42↓. CV 8 ↑  
12. Cough

     Bronchitis, due to
     Eosinophilia, due to
     Chronic cough
     Cough with profuse, white sticky phlegm
     Dry hacking (haltingly) cough
     Nervous cough with dyspnea (cough with difficult breathing of  nervous origin)
     Spasmodic cough (cough along with muscular contracture)
     Spasmodic cough with dyspnea (cough along with muscular contracture
     and breathing difficulty)
     Whooping cough (barking cough mostly affecting children)
 
UB 12↓
UB 17↓
Lu 11↓
Lu 5↓
CV 16↑
CV 6↑
GV 11↓
GV 10↑

Lu 1↓
   
13. Cramps (painful, spasmodic muscular contracture)

     Cramps - general
     Cramps in abdomen
     Cramps along with abdominal distention
     Cramps in calf/forearm
     Writer’s cramps (cramps affecting finger muscles after prolonged  writing)
 

Liv 2↓. Liv 3↓
CV 4↓
CV 9↓
GB 44 ↓
SI 4↓. UB 15↓.
H 3↓  
14. Cyanosis – skin (bluish discoloration of skin due to oxygen/ hemoglobin deficiency) Liv 3↓

 D

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Deaf-mutism (deafness & dumbness)
  GV 15↑  
2. Diabetic neuropathy (disorder of nerves due to diabetes)
  St 40↑  
3. Diabetes

     Along with increased muscle tone
     Along with weight loss
     Along with decreased urine & dry skin/mouth/tongue
     Along with impotency/itching in genitals
  P 8↓

TW 4↓
K 3 ↓
K 1 ↓
K 2 ↓  
4. Diarrhea (loose stools)

     Chronic  diarrhea
     Acute  diarrhea
St 25↓
Sp 4↑
   
5. Diaphragm disorders

     Spasm
     Blockage, causing heavy breathing
     Heaviness & discomfort
K 3↓
LI 6 ↓
UB 12↓
 
6. Diphtheria (acute infectious disease marked by formation of gray-white pseudo membrane within nose, throat or larynx)
  CV 18↓. Lu 11↓  
7. Disequilibrium – physical, causing unstable gait
  CV 18↓  
8. Drooling (flow of saliva outside of lips)
  St 4↑  
9. Dysentery (frequent stool containing blood & mucus along with inflammation
 of intestines)
  St 25↓. St 37↓  
10. Dysphagia (difficulty in swallowing)
  K 7↑. K 2↓

 E

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Ear disorders

     Otorrhoea  (discharge from the ear due to infection)
     Hardness of hearing, tinnitus (noise in the ears) & vertigo
     Red and swollen ear lobe
     Inflammation of external ear canal

 

CV 6↑
TW 10↓
TW 20↓
SI 19↓
   
2. Epistaxis (nose bleed)
  CV 1↓  
3. Epilepsy (disturbance of electrical activity of brain resulting in unconsciousness,
abnormal motion phenomena, etc)

     Epilepsy seizure during day
     Epilepsy seizure during night St 40↓


UB 62↓
K 6 ↓
   
4. Eosinophilia (increase in number of eosinophils in blood) UB 17↓  
5. Expectoration (coughing up and spitting out of material from lungs)

     Fetid (foul odor) & excess expectoration
     To expel phlegm  from chest
CV 5↓
St 40↑
 
6. Eye disorders

     All affections
     Blurred vision & declining eye sight – aged
     Cyst of eyelid    
     Cataract (opacity of eye lens)

     Blepharo – conjunctivitis (inflammation of eye lids &  conjunctiva)
     Conjunctivitis (inflammation of conjunctiva) - acute    
     Glaucoma (increase of intra ocular pressure)
     Infection/inflammation
     Inflammation of external corner of eye    
     Optic nerve shrinkage
     Myopia (near sightedness)

     Mydriasis (dilation of pupil)
     Trachoma (a contagious diseases of conjunctiva & cornea)
     Inability to open eyes    
     Night blindness (due to deficiency of vitamin A)
     Uncontrolled twitching of eye muscles    
     Intense eye pain/continuous uncontrolled twitching/uncontrolled movement
     of eye ball/exophthalmos (abnormal protrusion of eyes)

 

GB 20↓
St 36↑
SI 7↓
CV 6↑. GB 37↓

GB 37↓
LI 1↓
GV10↑. GB 37↓
Ly 2a ↓
GB 43↓
GB 37↓
K 5↑

GV10↑
SI 4↑
GB 44 (opposite side)
LI 1↑. GB 37↓
SI 18↓
St 8↓
 

 F

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Face discoloration

     Blackness of face (due to kidney problem)
     Congested scarlet face
     Cyanosis (blueness due to oxygen deficiency)
 

K 1↓
GV 19↓
Liv 3↓  
2. Facial tics (spasmodic, involuntary, repetitive muscular contraction of face)
  Lu 5↓  
3. Fear/Phobia

     Fear of closed space (claustrophobia)
     Fear of crowd (agoraphobia)
     Fear of cold
     Fear of dark

     Fear of examination/stage
     Fear of water
     Fear of wind
     Fearful child

     Terror in children
     Nocturnal terror
     Fear and excessive restlessness
 
Lu 3↑. Lu 8↓
Lu 3↑
UB 12 ↓
K 10↓. P 7↓

H 7↓
CV 22↓. UB 12↓
UB 12↓
K 1↓

Lu 11↓
GV 20 ↑
K 2↓  
4. Female diseases

     Miscarriage (premature expulsion of fetus from uterus before completion
     of pregnancy)
     Uterine fibroid, fibroma in breast
     Frigidity (non arousal of sexual desire in a female)
     Inflammation in pelvic area, ovary, urethra or vagina
     Problems of pregnancy
     Stopping or insufficiency of menses
     Uterine bleeding

     Lack of lochea discharge during labor
     Menopausal syndrome
     Menorrhagia (excessive menstruation)
     Oophoritis (inflammation of ovary)
     Tympamium with pain(gas and pain in intestines during pregnancy)    
     Predated menstrual cycle
     Prolonged menstruation
     Post dated /excess menstruation
     Irregular menstrual cycle

     Non normalization of dilated uterus after delivery
     Dysmenorrhoea along with vertigo
     Acute burning sensation in urethra/vagina
     Painful child birth (for painless delivery)
     Acute discomfort during pregnancy
     Intense pruritus (itching) /burning in vagina
     Chronic uterus complaint
     Breast cancer
     Uterus prolapse

     Insufficient lactation after delivery
     Sensation of cold after delivery
     Agalactia (absence or failure of milk secretion)
     Breasts ulcer
     Hemorrhagic discharge - continuous
     Painful period
     Atrophy of genitals,
     Mastitis  (inflammation of breasts)
     Nipple pain
     Genital pain

     Leucorrhoea (whitish discharge from vagina)
       
     Delayed or difficult birth
     Mal positioning of fetus
     Metritis (inflammation of uterus)
     Vagina prolapse/shrinkage


Sp 4↓

CV 4↑
CV 3↑
CV 7↓
K 9↑
K 5↑
Lu 7↓

CV 3↓
CV 2↓
Liv 2↓. CV 3↓
UB 22↑. Liv 5↓
CV 14↓
CV 3↓
CV 3↓
Liv 6↑
LI 11↑

CV 2↑
St 44 (moxa)
CV 5↓
TW 5↓
CV 14↓. LI 4↓
CV 3↓
CV 4↓
St 17↓
Sp 4 ↓. Liv 8↑

SI 1↓. GB 41↓
GB 21↓
SI 1 ↓
GB 41↓
Liv 1↑
Liv 8 ↑
Liv 8↑
GB 41↓. GB 21↓. SI 1↓
GB 34 ↓
Liv 5↓

K 3↑. K 7↑. Liv 5↑.
St 25↓. CV 4↑
Liv 11↑
UB 67↑
Liv 5↓
Liv 5↑
   
5. Fainting SI 8↓  
6. Finger contracture – small finger
  H 8↑  
7. Fistula(an abnormal passage between two internal organs or between an
internal organ & body surface)
  St 25↓. Sp 5↓  
8. Fissure (any cleft or groove)
  CV 12↓  
9. Fits of weeping
  Lu 3↑  
10. Fontanel (a soft spot on an infant’s skull) – retarded closure
  CV 6↑

 G

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Gastro intestinal tract disorders

     Aerocoly  (large intestine distention due to gas)
     Aerophagia (habitual swallowing of air)
     Sluggish digestion
     Chronic dyspepsia (indigestion)
     Dyspeptic eructation (belching with burning in chest & throat)
     Eructation  (belching) immediately after food
     Enteritis (inflammation of intestine)
     Duodenal enteritis (inflammation of duodenum)

     Enterocolitis (inflammation of small intestine & colon)
     Hepatitis (inflammation of liver)
     Acute gastritis (inflammation of stomach)
     Chronic gastritis
     Hepatic deficiency (sluggishness & contracture of liver)
     Hyperacidity in stomach
     Any liver problem
     Congestion in liver
     Intestinal obstruction causing stoppage of food movement
     Intestinal occlusion (narrowing /closure)
     Intestinal parasites

     Intestinal rumbling
     Aerogastria (gas formation & distention of stomach)
     Gastric heaviness
     Indigestion
     Food in wind pipe
     Burning sensation in throat, chest & abdomen
     Aversion to food and its smell
     Cramps & distension of stomach
     Hard and stretched abdomen
     Flatulence (gas in stomach/ intestines) with colic (abdomen pain), diarrhea
     (loose stools)
 

CV 17↓
CV 17↓
St 41↑
CV 14↓
CV 5↓
CV 2↓
CV 6↑. CV 12↓
Sp 4 ↓

CV 4↓
CV 17↓
UB 21↑. St 21↓
UB 21↓
GB 40↑
CV 5↓
Liv 6↓
St 45↓
SI 3↑
LI 4↑
St 25↓. UB 21↓

UB 21↑
UB 15↓
CV 3↓
St 45↓
H 9 (press)
CV 7↓
Lu 1↑
CV 9↓
CV11↓
CV 3↓
   
2. Ghost possession P 5 ↓

 H

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Hair fall

     Graying of hair UB 54↑

St 39↓
   
2. Head Problems

     Headache – top/vertex
     Head - heaviness
     Head - shaking
 
GB 41↓
GV 1↑
GV 1↑
   
3. Headache

     Intermittent, aggravates on walking/touching
     Frontal with heat in head, cold feet and red eyes
 
CV 4↓
St 41↑
 
4. Hemiplegia (paralysis of one side of body) Liv 6↑ (on good side)  
5. Heart problems

     Continuous heart pain
     Chronic cardiac disorders
     All acute valve affections, i.e.,stenosis (narrowing), insufficiency, etc    
     Hypertrophied (enlarged) heart
     Palpitation – violent

     Arrhythmia (irregular heart beat)  
     Bradycardia (slow heart beat, i.e., less than 60 per minute)  
     Pacemaker problem (inability of sino atrial node & other heart

     cells to properly initiate heart beats)
   

     Left ventricle hypertrophy (enlargement)
     Myocarditis (inflammation of heart muscles)
     Tachycardia (abnormally rapid heart beat)

CV 4↓
CV 14↓
H 7↓
P 7↓
CV 12 ↓

H 7↓
H 5↑. GV 25↑.
H 9↑. K 7↑
H 6 (R) ↑. Alternatively, use original EAV point
H 6a (R)↑

P 7↓
UB 64↓
H 7↓. P 7↓
   
6. Heel pain (tatalgia)
  St 43↓  
7. Hiccup

   General
   Constant
 
St 40↓. St 34↓
UB 17↓
 
8. Hip joint disease, i.e., pain in hip & leg, leg thinned out & lengthened
  CV 6↑
   
9. Hoarseness of voice CV 16↑  
10. Hotness of palms

     Hotness of palms without sweating
     Hotness of palms along with other diseases
 
P 9↑
Lu 8↑
 
11. Herpes zoster (eruption of groups of small vesicles along the course of a nerve or nerves along with neuralgic pain, caused by chicken pox virus) TW 6. GB 31↓  
12. Hunger

     Voracious (excessive) hunger
     Quick satiation of excess hunger with little food
     Excess food intake due to laptin hormone deficiency & weight gain    
     Anorexia (lack or loss of appetite) due to dieting
     Lack of appetite
     All disturbance of appetite
     Excess & frequent hunger (bulimia nervosa)
 
TW 4↓. CV 5↓
UB 21↑
St 45↓
Sp 3↑
UB 15↑
H 7↓
Sp 15↓
 
13. Hypertension (High Blood Pressure)

     Along with palpitation
     Due to tension
     Due to Liver fire
     Due to anger /wind  
     Due to kidney disorder
 
H 7↓
GB 20↓
Liv 3↓. Li 11↓
Liv 2↓
K 1↓
 
14. Hypothermia  (temperature below normal)
  Liv 4↑. GV 14↑/ red

 I

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Inability

     Impossibility of raising the arm
     Inability to raise arm along with pain in shoulder & fore arm
     Intolerance of horizontal position
     Inability to clench fist/inability to bend or stretch elbow/inability
     to lift arm up to head.
     Inability to lie supine (on back)
 

TW 15↓
Lu 2↓
Lu 3↓
Lu 6↓

Lu 1↓  
2. Infant’s diseases

     Vomiting out of milk
     Venereal disease (sexually transmitted disease)
     Vomiting
     Vomiting & loose motion
     Cerebral palsy (motor disorder due to brain damage,
     mostly during  delivery)
     Severe gastro enteritis (inflammation of stomach &
     intestines)  

     Dysentery/diarrhea
     Mouth ulcer, halitosis (foul odor in mouth), gingivitis
     (inflammation of gums)
     Biological clock disturbance (sleep during day, awake & cry
     during night)
     Indigestion & fever
     Chronic cough
     Pigeon breast (prominence of sternum bone on chest)
     Frequent awakening & crying
     Marasmus (emaciation due to mal nutrition/mal absorption)
 

CV 16 or CV 17 (moxa)
GB 36↑
TW 19 (moxa)
UB 21↓ or brown color
GV 15↑

Sp 4↓ or brown colour on original point


CV 8 (moxa)
P 8 ↓ /moxa

GV 20 (finger moxa).
P 9↑. H 9↑
Lu 10↓
Lu 10↓. UB 13↓
GB 36↓
St 7 ↑. GB 40↑
St 42↑
   
3. Infection – chronic GV 14 ↓  
4. Inflammation

     Auditory meatus (external ear canal)
     Neck
     Larynx
     Upper limbs
     Lacrimal gland
     Internal inflammation - any where in body
     Heart
     Spleen
     Pelvis
     Kidney
     Vagina
     Ovaries
     Parotid gland
     Uterus
     Testicles
     Labia major
     Cecum
     Abdomen (lower)
     Urinary tract
     Anus
     Hip/buttocks
     Sub maxillary gland
     Throat
     Thyroid gland
TW 22↓. SI 19↓
TW 13↓
TW 3↓
UB 36↓
GV 24↓
Sp 6↓. LI 11↓
Sp 4↓ K 2↓
Sp 13↓
St 28↓. St 29↓
K 2a↓ (original)
Sp 9↓
K 15↓
LI 2↓
Sp 6↓
Sp 4↓
K 10↓
GB 20↓. GB 29↓
GB 23↓
St 28↓. St 29↓
UB 50↓
UB 51↓
LI 10↓
Lu 11↓
St 44↓  
5. Influenza (acute viral infection of respiratory tract)
  St 25↓  
6. Inguinal trouble, i.e., pain, knot, hernia
  St 45↓. Sp 6↓  
7. Immunity – weak, to enhance
  TW 15↑  
8. Intoxication

     Intoxication by drugs
     Intoxication by carbon dioxide (suffocation due to oxygen
     deficiency)
 
UB 13↓
Lu 3↑
 
9. Injury - peripheral nervous system/sacro - coccygeal region GV 3↓

 J

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Jaundice (disease marked by yellowness of sclera & skin)
  Sp 15↓

L

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Larynx Problems

     Laryngitis (inflammation of larynx)
     Paralysis
 
Ly 4a↓ (original)
St 42↓. Sp 4↓
 
2. Legs Problems

     Calf pain
     Foot pain
     Foot drop, walking difficulty
     Soles hot    
     Legs cold
     Feet pain/numbness/heaviness
     Leg pain
     Leg - inability to raise
     Knee pain with sound
     Knee bending problem
     Knee arthritis
     Knee pain & swelling

     Buttocks - any problem
     Thigh - any problem
     Calf - any problem
 
St 45↓
St 45↓
St 42↑
UB 67↓
GB 37↓
UB 61↑
St 31↓. St 45↓
St 31↓
t 45↓
Liv 7↓
UB 15↑. Lu 3↑
UB 23↑

UB 51
UB 54
UB 57  
3. Liver abscess
  St 45↓  
4. Limpness of muscles – legs, elbows, eyes, etc. Si 7↓  
5. Lithiasis (formation of stones) GB 40↑. GB 25↓  
6. Lumbar Problems

     Pain along with difficulty in bending
     Pain radiating to scrotum
     Pain – acute/severe
 
UB 51↓
St 39↓
UB 56↓
 
7. Lungs – heaviness/burning
  CV 5↓  
8. Lumps/Knots

     Lumps in thyroid, uterus
     Knots/swelling in lymph gland
     Lumps/knots below skin
 
St 40↓
TW10↓
St 40 ↓


M

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Male diseases

      Painful erection – at night
      Fatigue due to masturbation
      Erotic mania (excessive sexual thoughts)
      Chronic masturbation habit
      Orchitis (inflammation of testis)
      Maturing problem
      Hypertrophy (enlargement) of prostrate
      Insufficient sperms
      Excessive Sexual desire (satyriasis)
      Interrupted intercourse (inveterate onanism)
      Shrunken testicles/ascended testis/impotency
      Neuralgia of scrotum
 
CV 2↓
GV 6↑
CV 7↓
GV 3↓
UB 22↑. Liv 6↓
CV 6↑
UB 28↓
K 2↓
GV 13↓
GV 3↓
St 29↑
CV 7↓  
2. Measles (rubeola)

     Acute
     Chronic
 
LI 4↓
GV 6↓  
3. Memory problems

     Forgetfulness

     Forgetfulness –recent
     Inability to comprehend
     Poor memory
     Memory recall problem
     Inability to forget
 
Lu 7↓. H 9↑.
H 3 ↓
Lu 7↓
H 9↑
Liv 1↑
Lu 11↓
LI 11↓  
4. Menier’s disease (deafness, tinnitus & dizziness due to ear disorder) GV 20↑. GB 43↓  
5. Mental diseases

     Despair (sense of hopelessness)
     Apathy (lack of feeling or emotion)
     Demoniac possession (possession by ghosts)
     Distraught (mental restlessness)
     Excess excitability
     Erethismus (tendency to make mountain out of mole hill,  resentful)    
     Hallucination (a false sense perception of sight/ touch/ sound/smell/ taste)
     Hypochondriasis (morbid anxiety of one’s health)

     Intolerance
     Irritation
     Desire to kill    
     Maniac state (disordered mental state of extreme excitement/obsessive
     preoccupation with something)
     Mental Disorder
     Negligent
     Neurosis (an emotion anxiety disorder caused by unresolved  conflicts)  
     Over excitement

     Psycho - neurosis
     Exaggerated reflexes    
     Semantic disturbance (inability to comprehend/use words)
     Sadness
     Extravagant speech
     Suicidal tendency
     Inability to coordinate thoughts
     Timidity
     Lost sense of values
     Fear of death
     Spastic (uncontrolled/unjustified) laughter
     Uncontrolled seizure of laughter
     Laughter – incessant/loud
     Depression, forgetfulness, confusion

     Depression, crying - frequent
     Depression/sadness, grief, worry
     Depression, anxiety, aloofness
     Insanity
     Brain power, to improve
     Hysteria (mental disorder marked by lack of control over acts & emotions)
     Presence of mind – reduced
GV 9↓
K 7↑
Lu 5↓ or GV 6↓
GV 10↑
GV 19↓
CV 5↓
GV 1↓
Liv 8↑

GV 13↓
GV 12↓
GV 11↓
Lu 9↑

GV 10↑
UB 65↓
GV 11↓GV 11↓St 40↓
GV 13↑
SI 3↑
CV 7↑
GV 11↓
GV 15↓
GV 19↑
CV 6↑
GV 12↓
H 7↓
Lu 7↑
LI 5↓
P 8↓
Lu 3↑

Lu 3↓
Lu 7↓
K 4↑
GV 16↓
GV 25↑
St 40↓. GV 13↓
P 4 ↓  
6. Mouth, lips, throat problems

     Inflammation of mouth
     Dry mouth with aversion to drinking
     Dryness in mouth & pharynx
     Dry mouth with great thirst
     Blisters on lips & mouth due to fever
     Difficulties in mastication
     Violent contracture of lips
     Red rimmed mouth ulcer
     Lock jaw

     Food stuck in throat
     Sanguinolent saliva (bloody tinge in saliva)
     Uncontrolled flow of saliva
     Food/ water in wind pipe
     Sialorrhoea (Excess salivation but mouth feels dry)
     Stomatitis (generalized inflammation of the mouth cavity)
     Bitter taste in mouth
     Bitter taste in mouth with nausea & dizziness
 
GV 12↓
GV 11↓
Lu 9↑
TW 4↑
CV 24↓
TW 20 (moxa)
TW 21↑
LI 7↓
TW 22↓


CV 16↑
SI 15↑
St 39↓
H 9 (press)
CV 7↑
St 42↓
CV 2↓
CV 3↓

N

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Nausea & vomiting St 21↑. St 34↓
   
2. Neck stiffness P 7↓, TW 5↑  
3. Nephroptosis (downward displacement of kidney)
  GB 25↓  
4. Nerve problems

   To tonify the nerves deeply
   Neuritis
 

GV 6↑
Sp 2↑  
5. Neuralgia (paroxysmal pain along course of a nerve)

     Axilla neuralgia
     Cranial neuralgia
     Trigeminal neuralgia
     Facial Neuralgia    
     Cheek neuralgia
     Frontal neuralgia
     Temple neuralgia

     Ocular (eye) neuralgia
     Dental neuralgia    
     Lower teeth neuralgia    

     Upper teeth neuralgia
     Neck neuralgia
     Occipital neuralgia
     Scrofula neuralgia
     Intercostals neuralgia
     Chest neuralgia
     Breast neuralgia
     Shoulder neuralgia
     Scapula neuralgia
     Thoracic nerve neuralgia
     Dorso lumber neuralgia

     Sacral neuralgia    
     Lumber neuralgia    
     Uterus neuralgia    
     Abdomen neuralgia
     Epigastrium neuralgia
     Lower abdomen neuralgia
     Genital neuralgia
     Scrotum neuralgia
     Inguinal neuralgia


     Leg neuralgia
     Lower limb neuralgia
     Thigh neuralgia
     Thigh inner muscle neuralgia
     Thigh skin neuralgia
     Knee neuralgia

     Popliteal neuralgia
     Calf neuralgia
     Fibular neuralgia
     Ankle neuralgia
     Foot dorsum neuralgia
     Wrist neuralgia

     Arm neuralgia

     Radial nerve neuralgia
     Arm anterior surface neuralgia    

     Arm neuralgia with intercostals neuralgia

     Shoulder posterior surface neuralgia
     Scapula to wrist neuralgia
     Scapula to elbow neuralgia
     Forearm neuralgia
     Forearm to neck
     Elbow neuralgia


     Finger neuralgia
         Ring & little finer neuralgia
         Ring finger neuralgia
         Index & middle finger neuralgia
         Thumb neuralgia
         Base of thumb neuralgia

      Palm & finger neuralgia
      Palm neuralgia
 

GB 40↓
GB 7↓
Lu 7↓
Lu 7↓. UB 9↓. St 3↓. St 4↓. H 3↓
GB 43↓
UB 2↓. St 8↓
GB 1. GB 37↓

UB 9↓. St 2↓.
CV 24↓. LI 2↓. LI 5↓. St 3↓. UB 14↓
St 5↓. St 6↓. St 7↓. LI 16↓

SI 18↓
GB 7. LI 10↓
TW 12↓
LI 14↓
Lu 9↓. Lu 2↓
Liv 3↓
Liv 3↓. Lu 4↓
UB 5↓. LI 3↓
Lu 5↓. LI 4↓
UB 11↓. SI 17↓
UB 13↓

UB 27↓. UB 28↓. UB30↓
Liv 1↓. GV 2↓. GV 3↓.GB 38↓
Liv 1↓. GB 26↓. GB 27↓. CV 3↓
UB 28↓
St 23↓
St 26↓. UB 28↓. UB 53↓
UB 47↓
CV 7↓
St 45↓

Sp 6↓. K 6↓
GB 39↓. K 8↓
UB 59↓
Liv 8↓
GB 30↓. GB 31↓.GB 32↓.
GB 34↓
St 34↓. St 35↓

UB 53↓.
GB 37↓. UB 53↓
GB 35↓. GB 36↓
GB 37↓
GB 42↓
SI 10↓. SI 11↓

Lu 3↓. LI 3↓. LI 12↓.
LI 14↓.  LI 15↓. TW 3↓
Lu 8↓
Lu 9↓. SI 1↓. SI 2↓. Sp 1↓.
LI 13↓
Lu 9↓

LI 2↓
LI 6↓
LI 11↓
SI 1↓. SI 2↓.TW 1↓. St 18↓.
TW 1↓
LI 11↓. TW 5↓


H 7↓ (opposite side)
TW 5↓ (opposite side)
P 7↓
Lu 7↓
Lu 7↑, LI 6↑ (opposite side)
Lu 9↓, LI 5↓(same side)

SI 7↓
LI 13↓  
6. Nose Disorders

     Rhinophyma (chronic skin disease of nose marked by redness &
     swelling)
     Nose bleed
     Nose blocked
     Allergic rhinitis (inflammation of nose due to allergy)
 

GV 25↓

UB 64 ↓, K 4↑
UB 58↓
GV 25↓

O

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Occipital headache/heaviness GV 16↓  
2. Oedema (swelling)

     Pitted edema of face & neck
     Tendency to edema
     Edema of lungs
     Pitted type edema - anywhere
     Edema of abdomen, face, limbs along with borborygmas (rumbling noise in
     intestines)
 

GB 40↓
H 9↑
UB 13↑
CV 9↑
St 43↓
   
3. Osteitis (inflammation of bone)
  Sp 5↓  
4. Osteomyelitis (inflammation of bone due to pyogenic infection)
  CV 6↑

 P

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Pain

     Acute pain
     Pain aggravated by cold water & inhibited by hot fomentation
     Piercing pain (aggravates on movement)
     Ribs pain
     Calf muscles pain
     Chronic heel pain (Tatalgia)
     Pain of entire arm
     Pain in hip, knee, leg along with cold feet
     Dislocation of shoulders with severe pain
     Sciatica pain accompanied by weakness

     Inflammation of ankle joint
     Intercostal/lumbar neuralgia
     Inflammation of dorsum of foot
     Acute lower back sprain
     Perifocal inflammation of shoulder
     Pain & swelling of fingers
     Pain in bottom of foot
     Inflammation - anywhere
     Sudden inflammation of brain & spinal cord
     Pain in dorsum of foot
 

CV 6↑ or CV 3↓
CV 6↑
Liv 2↓
TW 6
UB 57
St 43↓
LI 7↓
St 34↑
SI 8↓
GB 33↑

UB 59↑
GB 25↓
GB 42↑
GV 26↓
St 38↓
TW 2↓
UB 63↓
Lu 5↓
P 9↑, H 7↓
St 42↑  
2. Parkinson’s disease
(chronic disease of nervous system marked by tremors, rigidity & peculiar gait, etc.)
  UB 7↓. UB 15↑ or
UB 15↓
   
3. Portal hypertension (high B.P. in portal vein)
  Liv 1↓  
4. Pneumonia
  UB 13↓  
5. Paronychia (skin infection near finger/toe nail)
  CV 9↓  
6. Phlegm- excess St 40↓. Sp 9↓  
7. Piles

     Chronic
     Hemorrhagic (bleeding)
 

CV 6↑
K 7↑
 
8. Pituita (acute, thick nasal discharge)
  GB 39↑  
9. Poornima/amavasya problems CV 6↑ - start treatment
two days prior
   
10. Poisoning

     Carbon mono oxide poisoning
     Food Poisoning
 

Lu 3 ↑
K 9↑
 
11. Precocious senility (unusually early physical and mental deterioration associated with old age)
  GV 4↑  
12. Problems after bathing K 2↓  
13. Progressive muscular atrophy (gradual decrease in size of muscular tissues)
  SI 3↑  
14. Prostate gland enlargement (symptoms – frequent urination at night, drop by drop urination)
  Liv 4↑

 R

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Raynaud’s disease (vascular disease mainly affecting fingers/toes & marked by numbness, inflammation & discoloration)
  Lu 9↑  
2. Rectum problems

     Sudden anal prolapse
     Inflammation of anus
 
CV 8 (moxa)
UB 50↓
 
3. Resuscitation (restoration of life)– after drowning
  CV 1 (press)

 S

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Scoliosis (lateral curvature of vertebral column)
  UB 64↑  
2. Sciatica

     Lumber pain & pain at back of leg
     Lumber pain & pain on lateral side of leg
 
UB 60↓
GB 30 ↓. GB
31↓
 
3. Sebaceous glands(glands situated below skin & secreting sebum & opening into hair follicles) inflammation
  CV 2↓  
4. Sickness in morning TW 4↑. CV 12↑  
5. Sinusitis (inflammation of paranasal sinus)
  LI 4↑. Ly 3↓  
6. Skin diseases

     Erysipelas (redness &swelling of skin with fever& other systemic  symptoms)
     Furuncle (boil)
     Furunculosis (occurrence of many boils at a time)
     Pustules (small, elevated, pus containing lesions of skin)
     Dry, hot skin
     Any type of skin disease
     Abscess of uterus neck
     Pain in skin, aggravated by touch of cloth
     Throat abscess
     Bone abscess

     Vaginal pruritus (itching)
     Urethra/vulva pruritus
     Intense pruritus – whole body
     Simple pruritus – whole body
     Infection & itching in groin
     Ulcers anywhere in body
     Urticaria (transient appearance of slightly elevated red/pale patches on skin)
     Prickly heat


     Formication (sensation of insect crawling on skin)
     Proud flesh (granulated mass over an abscess), boils, fissures,  chaps
 
St 41↑
K 2↓. GB 38↓
LI 11↑
GV 6↑
CV 13↓
UB 54↑. LI 11↓
CV 2↓
St 15↓
H 5↓
Sp 5↓

CV 7↓. Liv 5↑
CV 3↓. CV 7↓.
Liv 5↑
CV 3↓
K 2↓
Sp 11↓
UB 65↓
St 32↓. UB 65↓
Sp 10 ↓. UB
54↓
CV 15↑
SI 4↓, H 5↑  
7. Sleep Disorders

     Insomnia (inability to sleep)

     Hypersomnia (excessive sleep)

     Chronic insomnia
     To cause a patient to sleep
     Insomnia of the aged
     Insomnia due to fear
     Pacing the whole night/ inability to lie down
     Dream disturbed sleep
     Nightmare
 

GV 19↓.  K 6 ↑,

UB 62↓

GV 19↑.  K 6↓ ,
UB 62↑
CV 6↑. CV 12↓
Liv 10 ↓
CV 6↑
CV 7↓
UB 52↓
Sp 1↓
St 45↓  
8. Somnambulism (sleep walking)
  Sp 5↓  
9. Spasm (contracture)

     Esophageal spasm
     Gastric spasm
     Internal spasm
     Violent spasm or contracture of the stomach  
     Spasm of the lower extremity
 

GV 11↓
St 40↓
Liv 2↓
GV 8↓
GB 32↑  
10. Speech problem

     Aphonia (loss of voice)
     Weak voice
     Inability to comprehend speech
     Extravagant speech
 

H 5↑
Lu 9↑
SI 3 ↑
GV11↓
   
11. Spinal marrow disorders K 7↑  
12. Spine Problems

     Spine – excessive extension
     Strengthen/straighten spine in case of chronic backache
     Lumbo sacral pain/ tail bone pain
     Spinal T.B.
 
GV 16↓
Sp 3↑
GV 19 ↓.
GV 20↓
UB 13↑. CV 6↑  
13. Spleen disorders

     General disorders    
     Splenomegaly/inflammation of spleen
     Splenomegaly along with malaria
 

Sp 15↓
Liv  7↓. Sp 15↓
Liv 13↓  
14. Stomach disorders

     Gastritis (inflammation of stomach) - acute/chronic
     Pain – severe
     Distention due to gas, chills
     Distention & pain due to gas
 

St 25↓
St 34↓
Sp 15↓
Sp 3↓, St 40↑.  
15. Stool disorders

     Fetid (foul odor) stool with undigested matter
     Discoloured stool
     Discolored stool with golden yellow urine
     Enteriform (semi solid) stool with mucous

Lu 1↓
Liv 6↓
UB 23↓
CV 4↓
   
16. Study & teaching problems

      To comprehend teachings
      To teach with clarity
 

H 9↑
Lu 11↓  
17. Sunstroke
  GV 26↓. K 1↓  
18. Suffocation

     Suffocation in reclining position
     Suffocation - sudden, due to trachea obstruction

Lu 2 ↓
LI 2↓
   
19. Suppuration (formation of pus)

     General treatment
     General tendency to suppuration
     Osseous suppuration (pus formation in bone)
 

CV 6↑
TW 3↑
CV 9↓. CV 6↑  
20. Sweating

     Sweating at night
     Sweating  on head while eating (due to stomach heat)
     To cause a patient to sweat
 
SI 3↓. H 6↑
St 41↓
Liv 10↑  
21. Swelling

     Swelling in body
     Swelling in Limbs
 

St 43↓
St 37↓  
22. Syncope (temporary loss of consciousness)
  CV 3↓  
23 Synovitis (inflammation of synovial membrane)
  Liv 2↓ or K 2↓

T

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Teeth (Including gums & jaws) problems

     Inflammation of teeth
     Toothache - lower
     Upper jaw pain/ inflammation/node  
     Mastication (chewing) problem
     Bleeding of gums
     Lower jaw pain
     Infection in teeth
     Coldness in teeth
     Protrusion of upper teeth
 

Ly 2↓
LI 3↓. St 44↓
LI 4 ↓. GV 25↓
TW 20↑. St6↑
St 44↓
St 44↓
LI 6↓
LI 4↓. Lu 7↓
Lu 5↓  
2. Tuberculosis of lymph node GB 41↓  
3. Terror in children GV 21↑  
Thirst

     Excess thirst
     Excess thirst with dry throat
     Intense thirst
     Continuous thirst
 

Sp 4↓
LI 6↓
LI 4↓. TW 5↓
H 9↓  
5. Throat problems

     Infection
     Occlusion (obstruction/stiffness)
     Pharyngitis/sore throat (inflammation of throat)
           External wind cold attack, due to
           External wind heat attack, due to
           Internal heat, due to
     Paralysis
 

Lu 11↓
St 39↓. UB 17↓
Ly 4b↓ (original)
Lu 7↓, LI 4↓
Lu 11↓
Lu 10↓
St 42↓. Sp 4↓  
6. Tongue disorders

     Painful, swollen tongue
     Pale & stiff tongue
     Puffy tongue
     Flaccid (having deficient muscular tone) tongue, inability to  speak
 

H 9↑
LI 4↓
Lu 7↓
TW 1↑  
7. Tonsil disorders

     Tonsil hypertrophy (enlargement)
     Swollen ulcerated tonsils
     Tonsillitis (inflammation of tonsil)
     Inflammation- all five types of tonsils
 

TW 4↑
H 7↓
Lu 11↓
P 7↓  
8. Torticolis/wryneck (stiff neck with torsion)
  GV 14↓. UB 64↑  
9. Toxins – to expel K 8↑
   
10. Travel sickness

     Mountain sickness, i.e., breathlessness, dizziness, diarrhea.
     Sea sickness, i.e., nausea, dizziness
     Bus/car sickness, i.e., vomiting, dizziness
     Aeroplane sickness, i.e., earache, deafness, dizziness
     Motor cycle/scooter/cycle cramps
     Travel illness, i.e., falling ill during travel
     Travel phobia, i.e., frequent motions, urination & palpitation before travel
 

GV 12↓
CV 14↓
GB 34↓
TW 10↓
Liv 3↓
CV 14↓
H 7↓  
11. Trembling – any body part UB 15↓

U

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Ulcers

     Ulcerating process in legs & feet
     Gastric (stomach) ulcer
     Varicose ulcer, i.e., ulcer on varicose veins
     Duodenal ulcer
 

St 35↓
H 5↓
Sp 5↓
St 45↓  
2. Urinary diseases

     Anuria (absence of urine formation by kidneys)
     Glycosuria (presence of glucose in urine)
     Hydronephrosis (distension of renal pelvis & calices with urine
     due to ureter obstruction
     Oliguria (diminished formation of urine)
     Polyuria (excessive excretion of urine)
     Urethritis (inflammation of urethra)
     Severe burning in urethra during/before/after urination
     Pain due to urethral stone

     Albuminuria (presence of serum albumin in urine)
     Incontinence of urine (inability to hold back urine)
     Incontinence of urine - females (due to weak sphincter)
     Prolapse of urinary bladder
     Bed wetting - children
     Retention of urine
 

Liv 8↑
GV 3↓
GB 25↓

UB 21↓
UB 21↓
CV 4↓
CV 7↓
CV 7↓

CV 4↑
CV 6↑.  Lu 9↓. LI 6↓
Sp 8↑.
K 7↑
K 3↑
K 4↓.

V

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Veins problems

     Painful, varicose (distended) veins
     Varicose ulcer
     Varicose veins along with hemorrhoids (piles)
 

Sp 5↓
Sp 5↓
GB 38↓  
2. Vertigo

     Vertigo (sensation of rotation) with tinnitus (noise in ears)
     Vertigo without tinnitus
 

TW 10↓
TW 10↑  
3. Vomiting

     Acute vomiting
     Vomiting along with convulsion (repeated muscular contraction)
     Vomiting during pregnancy
 

CV 14↓
UB 21↓
CV 14↓

W

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Weakness

     Emaciation (condition of being extremely lean) due to   excess
     acetone in blood
     Asthenia (weakness)
     Depletion of physical energy, i.e., weakness & fatigue
     Loss of physical & moral energy
     Physical & mental fatigue
     Inadequate growth in spite of good diet
     Nervous prostration, i.e., excess fatigue
     Physical & mental weakness
     Progressive emaciation
     Profound physical & mental weakness
 

Liv 8↑

CV 3↓
CV 6↑
GV 13↑
GV 3↓
Sp 5↓
GV 13↑
CV 10↑
CV 6↑
CV 4↑  
2. Weight loss (emaciation), in spite of proper diet CV4↑. CV 6↑. CV 10↑.
Liv 8↑.
(all points can also be used together)
   
3. Worms

     Intestinal worms
     Intestinal parasites
     Formication (sensation of small insects creeping) all over the body
 

UB 67↑. Sp 10↓
St 25↓
St 32↑  
4. Writer’s cramp (spasmodic contractions of muscles of fingers, hand & forearm, with neuralgic pain)
  H 3↓

Y

Sr.No Disease Treatment Point                
1. Yawning                                                                                    

     Frequent
 
GV 13↑
Lu 9↑. K 3↑


Note: For location of points, see Sujok Acupressure - Figures (Byol Meridians).

Legend: Tonification by white byol magnets  - ↑. Sedation by yellow byol magnets - ↓.
Index

A  
 1. Abdomen 2. Acne 3. Adenitis  
 4. Ageing – to slow down 5. Affections of eyes, nose, ear, brain 6. Alcoholism  
 7. Albuminuria 8. Allergy 9. Amnesia  
 10. Anemia 11. Animal/insect bite 12. Anger  
 13. Angina 14. Anus inflammation 15. Aortitis  
 16. Aphasia 17. Appendicitis 18. Arms Problem  
 19. Arterial Tension 20. Arthritis 21. Ascites  
 22. Asthma 23. Atony  
B  
 1. Back problems 2. Bathing 3. Belching  
 4. Bad breath 5. Bleeding 6. Blood chemistry disorders  
 7. Blood pressure 8. Blood disorders 9. Bone disorders  
 10 Body pain - only at night 11 Brain tumor 12 Brain fag  
13 Bronchitis 14 Breathlessness 15 Burn injuries  
C  
 1. Cancer 2. Cellulitis 3. Choleriform  
 4. Cheeks – inflammation 5. Chest – oppression 6. Chilblain  
 7. Coma 8. Common Cold 9. Coldness  
10 Colic 11 Constipation 12 Cough  
13 Cramps 14 Cyanosis – skin  
D  
 1. Deaf-mutism 2. Diabetic neuropathy 3. Diabetes  
 4. Diarrhea 5. Diaphragm disorders 6. Diphtheria  
 7. Disequilibrium 8. Drooling 9. Dysentery  
10 Dysphagia  
E  
 1. Ear disorders 2. Epistaxis 3. Epilepsy  
 4. Eosinophilia 5. Expectoration 6. Eye disorders  
F  
 1. Face discoloration 2. Facial tics 3. Fear/Phobia  
 4. Female diseases 5. Fainting 6. Finger contracture  
 7. Fistula 8. Fissure 9. Fits of weeping  
10 Fontanel  
G  
 1. Gastro intestinal tract disorders 2. Ghost possession  
H  
 1. Hair fall 2. Head Problems 3. Headache  
 4. Hemiplegia 5. Heart problems 6. Heel pain  
 7. Hiccup 8. Hip joint disease 9. Hoarseness of voice  
10 Hotness of palms 11 Herpes zoster 12 Hunger  
13 Hypertension (High Blood Pressure) 14 Hypothermia  
I  
 1. Inability 2. Infant’s diseases 3. Infection – chronic  
 4. Inflammation 5. Influenza 6. Inguinal trouble  
 7. Immunity 8. Intoxication 9. Injury  
J  
 1. Jaundice  
L  
 1. Larynx Problems
  2. Legs Problems 3. Liver abscess  
 4. Limpness of muscles 5. Lithiasis 6. Lumbar Problems  
 7. Lungs 8. Lumps/Knots  
M  
 1. Male diseases 2. Measles (rubeola) 3. Memory problems  
 4. Menier’s disease 5. Mental diseases 6. Mouth, lips, throat problems  
N  
 1. Nausea & vomiting 2. Neck stiffness 3. Nephroptosis  
 4. Nerve problems 5. Neuralgia 6. Nose Disorders  
O  
 1. Occipital headache/heaviness 2. Oedema (swelling) 3. Osteitis  
 4. Osteomyelitis  
P  
 1. Pain 2. Parkinson’s disease 3. Portal hypertension  
 4. Pneumonia 5. Paronychia 6. Phlegm- excess  
 7. Piles 8. Pituita 9. Poornima/amavasya problems  
10 Poisoning 11 Precocious senility 12 Problems after bathing  
13 Progressive muscular atrophy 14 Prostate gland enlargement  
R  
 1. Raynaud’s disease 2. Rectum problems 3. Resuscitation (restoration of life)  
S  
 1. Scoliosis 2. Sciatica 3. Sebaceous glands  
 4. Sickness in morning 5. Sinusitis 6. Skin diseases  
 7 Sleep Disorders 8. Somnambulism 9. Spasm (contracture)  
10 Speech problem 11 Spinal marrow disorders 12 Spine Problems  
13 Spleen disorders 14 Stomach disorders 15 Stool disorders  
16 Study & teaching problems 17 Sunstroke 18 Suffocation  
19 Suppuration (formation of pus) 20 Sweating 21 Swelling  
22 Suffocation 23 Synovitis  
T  
 1. Teeth (Including gums & jaws) problems 2. Tuberculosis of lymph node 3. Terror in children  
 4. Thirst 5. Throat problems 6. Tongue disorders  
 7. Tonsil disorders 8. Torticolis/ wryneck 9. Toxins – to expel  
10 Travel sickness 11 Trembling – any body part  
U  
 1. Ulcers 2. Urinary diseases  
V  
1 Veins problems
2. Vertigo 3. Vomiting  
W  
 1. Weakness 2. Weight loss 3. Worms  
 4. Writer’s cramp  
Y  
 1. Yawning   A

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Abdomen (lower) colic & spasm
  Sp 4↓  
2. Acne (eruptions of papules on skin)
  K 2↓  
3. Adenitis (inflammation of a gland)

      Adenitis of lumbar, thigh, knee
      Swollen glands of neck
      Scrofula (TB of cervical lymph node)
      Adenitis - acute
      Tumour
      Tumour or swelling on neck
      Popliteal (area behind knees) adenitis
 

GB 30↑
CV 19↓
CV 19↓
P7↓. Liv 3↓
CV 4↓. CV 12↓
GB 20↑
UB 55↓  
4. Ageing – to slow down St 36↑  
5. Affections of eyes, nose, ear, brain GB 20↓  
6. Alcoholism

     Acute
     Chronic
 

St 45↓
CV 6↑  
7. Albuminuria (presence of serum albumin in urine)
  K 3↑. CV4↑. Sp 6↑  
8. Allergy

     General
     Allergy to food smell (symptoms – loss of appetite, nausea, hiccups,
     breathlessness)
 

Liv 3↓. Sp 10↓. GV 14 ↓.
Lu 1↓  
9. Amnesia (memory impairment)

     General
     Recent memory poor
 

Lu 7↓
H 9↑  
10. Anemia (deficiency of red blood cells/haemoglobin)
  UB 15↑. UB 67↑  
11. Animal/insect bite K 6↑. GB 36↑ /red  
12. Anger

     Short tempered due to liver fire
     Below 20 years of age, due to kidney deficiency
     Old age, due to spleen deficiency
 

Liv 2 ↓
K 3↑. UB 23 ↑
Sp 6↑. St 36↑  
13. Angina (chest pain due to oxygen deficiency in heart muscles, may  radiate to arm)
  H 9↑. H 7↓.
Male - Sp 4 (L) ↑, P 6 ↓ (R).
Female - Sp 4 (R) ↑, P 6 ↓ (L).  
14. Anus inflammation UB 50 ↓  
15. Aortitis (inflammation of aorta)
  H 7↓. P 9↑  
16. Aphasia (defect/loss of power of expression)
     Sudden loss of voice
  SI 3↑
H 5↑  
17. Appendicitis (inflammation of appendix)

     Acute
     Chronic
 

St 36 1/2↓. St 37↓
Liv 2↓  
18. Arms Problem

     Shoulder pain & adduction problem (inability to bring arm  
     closer to the body)
     Shoulder pain & inability to raise arm
     Upper arm pain  
     Elbow extension/flexion problem
     Elbow pain

     Elbow spasm
     Elbow paretic limpness
     Fist- inability to close
     Palm hot
     Hand pain
 

Lu 2↓

LI 1↑. Lu 2↓. Lu 6↓
Lu 2↓
Lu 6↓
Lu 5↓. Lu 6↓

TW 5 ↓
TW 4↓, P 6↑
Lu 6↓
Lu 7↓
LI 3↓
   
19. Arterial Tension
    To decrease
    To increase

Liv 5↓
Liv 5↑
   
20. Arthritis (inflammation of joints)

     Rheumatoid pain
 
K 2↓
LI 8↓  
21. Ascites (effusion & accumulation of serous fluid in abdominal cavity)
  CV 7↓. St 34↓  
22. Asthma (recurrent attack of  breathlessness along with wheezing)

     Acute bronchial asthma (sudden onset)
     Chronic bronchial asthma (breathlessness even at rest in
     sitting position)
     Cardiac asthma (breathlessness on exertion)

     Renal asthma (difficulty in inhalation)
     Asthma caused by Liver (lips and nails turn black)
     Allergic asthma (due to allergy, breathlessness & sneezing,
     possibly eosinophilia)
     Asthma caused by spleen (excess phlegm, gas in chest)
 
Lu 2↓. Lu 6↓. CV 22↓.
Lu 5↓. UB 13↓

H 5↑

K 6 ↑. K 7↑
Liv 3↓
Lu 11↓. Sp 10↓

Sp 4↓. Liv 13↓  
23. Atony (lack of normal tone or strength)

     Chronic lack of tone
     Atonia of orbicularis (mouth) muscles
     Atonia of duodenum
     Atonia of large intestine
     Atonia of small intestine
 

SI 4↑
St 45↓
H 5↓
LI 4↑
SI 2↑

 B

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Back problems

     Backache
     Back stiffness
     Lower back pain
     Upper back pain, due to chronic deficiency of lungs
 
GV 10↓
GV 1↓
K 3↓
UB 13↑
 
2. Bathing problem – any type,  i.e., itching , sweating, etc.
  K 2↓  
3. Belching
   
     Belching – loud
 
St 34↓
P 7↓    
4. Bad breath
  P 7↓  
5. Bleeding – anywhere in body Sp 6↑. Lu 6↑  
6. Blood chemistry disorders
  UB 17↓  
7. Blood pressure

     Hyposystole (weak or incomplete cardiac systole)
     Hypotension (low blood pressure)
     Hypertension (high blood pressure)
 
H 9↑
P 9↑. H 7↑
GB 20↓  
8. Blood disorders

     Azotaemia (excess urea & creatinine in blood)
     Hemophilia (hereditary hemorrhagic disease in which blood  fails to clot)
     Leukemia (blood cancer)
     Platelets count reduced (to increase)

     Thickness of blood (to cause aspirin effect)
     Leucocytemia (excess white blood cells in blood)
     Acetonemia  (excess ketone bodies in blood causing emaciation)
   

St 25↓
TW 5↓
Sp 15↓. UB 20 ↓
TW 5↓

TW 5↑
LI 11↓
Liv 8 ↑  
9. Bone disorders

     Fracture- to heal quickly
     Abscess of bone/tooth
     Rickets (bones deformity, etc in children due to vitamin D deficiency)
     Arthritis of foot
     Dislocation (disunion of bones)
     Promote bone formation in children & prevent bone  degeneration  in elderly
 

GV 3↓
Sp 5↓
Sp 5↓
UB 67↑
SI 3↑
UB 11↑  
10. Body pain - only at night   LI 15↑. TW 15↑  
11. Brain tumor (growth of mass in brain) UB 6↓ or UB 8↓
opposite side  
12. Brain fag (Brain fatigue causing nervous weakness & somnolence) GV13↑  
13. Bronchitis (inflammation of bronchus)

     Acute
     Chronic
 
UB 13↓
Lu 5↓. St 40↓
 
14. Breathlessness

     Acute dyspnea (difficult breathing)
     Painful dyspnea
     Dyspnea with nervous cough
 

CV 14↓. P 9↑
CV12↓.
CV 6↑
   
15. Burn injuries – to provide immediate cooling effect.
  CV 7↓

 C

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Cancer (malignant tumor) anywhere in body - gives pain relief
  UB 12↓. LI 11↓.
St 36 ↓  
2. Cellulitis (inflammation of soft or connective tissues)
  CV 6↑  
3. Choleriform (a disease resembling cholera)
  SI 7↓  
4. Cheeks – inflammation SI 10↓  
5. Chest – oppression H 5 ↓  
6. Chilblain (recurrent localized itching, swelling, pain & redness of  fingers/
toes/ears due to mild frost bite)
  Lu 9↑  
7. Coma (state of deep unconsciousness that cannot be aroused)
  GV 19↑  
8. Common Cold

     Due to exposure to cold
     Due to exposure to heat
 
Lu 7 ↓
Lu 11↓
 
9. Coldness

     Ice cold extremities/bones
     Cold bones
     Cold feet
     Ice cold feet
     To prevent the consequences of chilling
     Joints pain due to cold wind
     Chills & cold feet
     Chills
     Chills - excess
   
GV 14↑
K 7 ↑
Liv 3↓
K 7↑
GV 10 (salt moxa)
St 37↓
Sp 1↓
CV 9↓
CV 6↑
 
10. Colic (acute abdominal pain)
 
      Colic & diarrhea with flatulence
      Hepatic/nephritic colic (colic due to liver/kidney disorders)
CV 3↓
UB 23↓
 
11. Constipation – chronic St 42↓. CV 8 ↑  
12. Cough

     Bronchitis, due to
     Eosinophilia, due to
     Chronic cough
     Cough with profuse, white sticky phlegm
     Dry hacking (haltingly) cough
     Nervous cough with dyspnea (cough with difficult breathing of  nervous origin)
     Spasmodic cough (cough along with muscular contracture)
     Spasmodic cough with dyspnea (cough along with muscular contracture
     and breathing difficulty)
     Whooping cough (barking cough mostly affecting children)
 
UB 12↓
UB 17↓
Lu 11↓
Lu 5↓
CV 16↑
CV 6↑
GV 11↓
GV 10↑

Lu 1↓
   
13. Cramps (painful, spasmodic muscular contracture)

     Cramps - general
     Cramps in abdomen
     Cramps along with abdominal distention
     Cramps in calf/forearm
     Writer’s cramps (cramps affecting finger muscles after prolonged  writing)
 

Liv 2↓. Liv 3↓
CV 4↓
CV 9↓
GB 44 ↓
SI 4↓. UB 15↓.
H 3↓  
14. Cyanosis – skin (bluish discoloration of skin due to oxygen/ hemoglobin deficiency) Liv 3↓

 D

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Deaf-mutism (deafness & dumbness)
  GV 15↑  
2. Diabetic neuropathy (disorder of nerves due to diabetes)
  St 40↑  
3. Diabetes

     Along with increased muscle tone
     Along with weight loss
     Along with decreased urine & dry skin/mouth/tongue
     Along with impotency/itching in genitals
 
P 8↓
TW 4↓
K 3 ↓
K 1 ↓
K 2 ↓  
4. Diarrhea (loose stools)

     Chronic  diarrhea
     Acute  diarrhea

St 25↓
Sp 4↑
   
5. Diaphragm disorders

     Spasm
     Blockage, causing heavy breathing
     Heaviness & discomfort
K 3↓
LI 6 ↓
UB 12↓
 
6. Diphtheria (acute infectious disease marked by formation of gray-white pseudo membrane within nose, throat or larynx)
  CV 18↓. Lu 11↓  
7. Disequilibrium – physical, causing unstable gait
  CV 18↓  
8. Drooling (flow of saliva outside of lips)
  St 4↑  
9. Dysentery (frequent stool containing blood & mucus along with inflammation
 of intestines)
  St 25↓. St 37↓  
10. Dysphagia (difficulty in swallowing)
  K 7↑. K 2↓

 E

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Ear disorders

     Otorrhoea  (discharge from the ear due to infection)
     Hardness of hearing, tinnitus (noise in the ears) & vertigo
     Red and swollen ear lobe
     Inflammation of external ear canal

 

CV 6↑
TW 10↓
TW 20↓
SI 19↓
   
2. Epistaxis (nose bleed)
  CV 1↓  
3. Epilepsy (disturbance of electrical activity of brain resulting in unconsciousness,
abnormal motion phenomena, etc)

     Epilepsy seizure during day
     Epilepsy seizure during night St 40↓


UB 62↓
K 6 ↓
   
4. Eosinophilia (increase in number of eosinophils in blood) UB 17↓  
5. Expectoration (coughing up and spitting out of material from lungs)

     Fetid (foul odor) & excess expectoration
     To expel phlegm  from chest
CV 5↓
St 40↑
 
6. Eye disorders

     All affections
     Blurred vision & declining eye sight – aged
     Cyst of eyelid    
     Cataract (opacity of eye lens)

     Blepharo – conjunctivitis (inflammation of eye lids &  conjunctiva)
     Conjunctivitis (inflammation of conjunctiva) - acute    
     Glaucoma (increase of intra ocular pressure)
     Infection/inflammation
     Inflammation of external corner of eye    
     Optic nerve shrinkage
     Myopia (near sightedness)

     Mydriasis (dilation of pupil)
     Trachoma (a contagious diseases of conjunctiva & cornea)
     Inability to open eyes    
     Night blindness (due to deficiency of vitamin A)
     Uncontrolled twitching of eye muscles    
     Intense eye pain/continuous uncontrolled twitching/uncontrolled movement
     of eye ball/exophthalmos (abnormal protrusion of eyes)

 

GB 20↓
St 36↑
SI 7↓
CV 6↑. GB 37↓

GB 37↓
LI 1↓
GV10↑. GB 37↓
Ly 2a ↓
GB 43↓
GB 37↓
K 5↑

GV10↑
SI 4↑
GB 44 (opposite side)
LI 1↑. GB 37↓
SI 18↓
St 8↓
 

 F

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Face discoloration

     Blackness of face (due to kidney problem)
     Congested scarlet face
     Cyanosis (blueness due to oxygen deficiency)
 

K 1↓
GV 19↓
Liv 3↓  
2. Facial tics (spasmodic, involuntary, repetitive muscular contraction of face)
  Lu 5↓  
3. Fear/Phobia

     Fear of closed space (claustrophobia)
     Fear of crowd (agoraphobia)
     Fear of cold
     Fear of dark

     Fear of examination/stage
     Fear of water
     Fear of wind
     Fearful child

     Terror in children
     Nocturnal terror
     Fear and excessive restlessness
 
Lu 3↑. Lu 8↓
Lu 3↑
UB 12 ↓
K 10↓. P 7↓

H 7↓
CV 22↓. UB 12↓
UB 12↓
K 1↓

Lu 11↓
GV 20 ↑
K 2↓  
4. Female diseases

     Miscarriage (premature expulsion of fetus from uterus before completion
     of pregnancy)
     Uterine fibroid, fibroma in breast
     Frigidity (non arousal of sexual desire in a female)
     Inflammation in pelvic area, ovary, urethra or vagina
     Problems of pregnancy
     Stopping or insufficiency of menses
     Uterine bleeding

     Lack of lochea discharge during labor
     Menopausal syndrome
     Menorrhagia (excessive menstruation)
     Oophoritis (inflammation of ovary)
     Tympamium with pain(gas and pain in intestines during pregnancy)    
     Predated menstrual cycle
     Prolonged menstruation
     Post dated /excess menstruation
     Irregular menstrual cycle

     Non normalization of dilated uterus after delivery
     Dysmenorrhoea along with vertigo
     Acute burning sensation in urethra/vagina
     Painful child birth (for painless delivery)
     Acute discomfort during pregnancy
     Intense pruritus (itching) /burning in vagina
     Chronic uterus complaint
     Breast cancer
     Uterus prolapse

     Insufficient lactation after delivery
     Sensation of cold after delivery
     Agalactia (absence or failure of milk secretion)
     Breasts ulcer
     Hemorrhagic discharge - continuous
     Painful period
     Atrophy of genitals,
     Mastitis  (inflammation of breasts)
     Nipple pain
     Genital pain

     Leucorrhoea (whitish discharge from vagina)
       
     Delayed or difficult birth
     Mal positioning of fetus
     Metritis (inflammation of uterus)
     Vagina prolapse/shrinkage


Sp 4↓

CV 4↑
CV 3↑
CV 7↓
K 9↑
K 5↑
Lu 7↓

CV 3↓
CV 2↓
Liv 2↓. CV 3↓
UB 22↑. Liv 5↓
CV 14↓
CV 3↓
CV 3↓
Liv 6↑
LI 11↑

CV 2↑
St 44 (moxa)
CV 5↓
TW 5↓
CV 14↓. LI 4↓
CV 3↓
CV 4↓
St 17↓
Sp 4 ↓. Liv 8↑

SI 1↓. GB 41↓
GB 21↓
SI 1 ↓
GB 41↓
Liv 1↑
Liv 8 ↑
Liv 8↑
GB 41↓. GB 21↓. SI 1↓
GB 34 ↓
Liv 5↓

K 3↑. K 7↑. Liv 5↑.
St 25↓. CV 4↑
Liv 11↑
UB 67↑
Liv 5↓
Liv 5↑
   
5. Fainting SI 8↓  
6. Finger contracture – small finger
  H 8↑  
7. Fistula(an abnormal passage between two internal organs or between an
internal organ & body surface)
  St 25↓. Sp 5↓  
8. Fissure (any cleft or groove)
  CV 12↓  
9. Fits of weeping
  Lu 3↑  
10. Fontanel (a soft spot on an infant’s skull) – retarded closure
  CV 6↑

 G

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Gastro intestinal tract disorders

     Aerocoly  (large intestine distention due to gas)
     Aerophagia (habitual swallowing of air)
     Sluggish digestion
     Chronic dyspepsia (indigestion)
     Dyspeptic eructation (belching with burning in chest & throat)
     Eructation  (belching) immediately after food
     Enteritis (inflammation of intestine)
     Duodenal enteritis (inflammation of duodenum)

     Enterocolitis (inflammation of small intestine & colon)
     Hepatitis (inflammation of liver)
     Acute gastritis (inflammation of stomach)
     Chronic gastritis
     Hepatic deficiency (sluggishness & contracture of liver)
     Hyperacidity in stomach
     Any liver problem
     Congestion in liver
     Intestinal obstruction causing stoppage of food movement
     Intestinal occlusion (narrowing /closure)
     Intestinal parasites

     Intestinal rumbling
     Aerogastria (gas formation & distention of stomach)
     Gastric heaviness
     Indigestion
     Food in wind pipe
     Burning sensation in throat, chest & abdomen
     Aversion to food and its smell
     Cramps & distension of stomach
     Hard and stretched abdomen
     Flatulence (gas in stomach/ intestines) with colic (abdomen pain), diarrhea
     (loose stools)
 

CV 17↓
CV 17↓
St 41↑
CV 14↓
CV 5↓
CV 2↓
CV 6↑. CV 12↓
Sp 4 ↓

CV 4↓
CV 17↓
UB 21↑. St 21↓
UB 21↓
GB 40↑
CV 5↓
Liv 6↓
St 45↓
SI 3↑
LI 4↑
St 25↓. UB 21↓

UB 21↑
UB 15↓
CV 3↓
St 45↓
H 9 (press)
CV 7↓
Lu 1↑
CV 9↓
CV11↓
CV 3↓
   
2. Ghost possession P 5 ↓

 H

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Hair fall

     Graying of hair
UB 54↑
St 39↓
   
2. Head Problems

     Headache – top/vertex
     Head - heaviness
     Head - shaking
 
GB 41↓
GV 1↑
GV 1↑
   
3. Headache

     Intermittent, aggravates on walking/touching
     Frontal with heat in head, cold feet and red eyes
 
CV 4↓
St 41↑
 
4. Hemiplegia (paralysis of one side of body) Liv 6↑ (on good side)  
5. Heart problems

     Continuous heart pain
     Chronic cardiac disorders
     All acute valve affections, i.e.,stenosis (narrowing), insufficiency, etc    
     Hypertrophied (enlarged) heart
     Palpitation – violent

     Arrhythmia (irregular heart beat)  
     Bradycardia (slow heart beat, i.e., less than 60 per minute)  
     Pacemaker problem (inability of sino atrial node & other heart
     cells to properly initiate heart beats)
   

     Left ventricle hypertrophy (enlargement)
     Myocarditis (inflammation of heart muscles)
     Tachycardia (abnormally rapid heart beat)
CV 4↓
CV 14↓
H 7↓
P 7↓
CV 12 ↓

H 7↓
H 5↑. GV 25↑.
H 9↑. K 7↑
H 6 (R) ↑. Alternatively, use original EAV point
H 6a (R)↑

P 7↓
UB 64↓
H 7↓. P 7↓
   
6. Heel pain (tatalgia)
  St 43↓  
7. Hiccup

   General
   Constant
 
St 40↓. St 34↓
UB 17↓
 
8. Hip joint disease, i.e., pain in hip & leg, leg thinned out & lengthened
  CV 6↑
   
9. Hoarseness of voice CV 16↑  
10. Hotness of palms

     Hotness of palms without sweating
     Hotness of palms along with other diseases
 
P 9↑
Lu 8↑
 
11. Herpes zoster (eruption of groups of small vesicles along the course of a nerve or nerves along with neuralgic pain, caused by chicken pox virus) TW 6. GB 31↓  
12. Hunger

     Voracious (excessive) hunger
     Quick satiation of excess hunger with little food
     Excess food intake due to laptin hormone deficiency & weight gain    
     Anorexia (lack or loss of appetite) due to dieting
     Lack of appetite
     All disturbance of appetite
     Excess & frequent hunger (bulimia nervosa)
 

TW 4↓. CV 5↓
UB 21↑
St 45↓
Sp 3↑
UB 15↑
H 7↓
Sp 15↓
 
13. Hypertension (High Blood Pressure)

     Along with palpitation
     Due to tension
     Due to Liver fire
     Due to anger /wind  
     Due to kidney disorder
 

H 7↓
GB 20↓
Liv 3↓. LI 11↓
Liv 2↓
K 1↓
 
14. Hypothermia  (temperature below normal)
  Liv 4↑. GV 14↑/ red

 I

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Inability

     Impossibility of raising the arm
     Inability to raise arm along with pain in shoulder & fore arm
     Intolerance of horizontal position
     Inability to clench fist/inability to bend or stretch elbow/inability
     to lift arm up to head.
     Inability to lie supine (on back)
 

TW 15↓
Lu 2↓
Lu 3↓
Lu 6↓

Lu 1↓  
2. Infant’s diseases

     Vomiting out of milk
     Venereal disease (sexually transmitted disease)
     Vomiting
     Vomiting & loose motion
     Cerebral palsy (motor disorder due to brain damage,
     mostly during  delivery)
     Severe gastro enteritis (inflammation of stomach &
     intestines)  

     Dysentery/diarrhea
     Mouth ulcer, halitosis (foul odor in mouth), gingivitis
     (inflammation of gums)
     Biological clock disturbance (sleep during day, awake & cry
     during night)
     Indigestion & fever
     Chronic cough
     Pigeon breast (prominence of sternum bone on chest)
     Frequent awakening & crying
     Marasmus (emaciation due to mal nutrition/mal absorption)
 

CV 16 or CV 17 (moxa)
GB 36↑
TW 19 (moxa)
UB 21↓ or brown color
GV 15↑

Sp 4↓ or brown colour on original point

CV 8 (moxa)

P 8 ↓ /moxa

GV 20 (finger moxa).
P 9↑. H 9↑
Lu 10↓
Lu 10↓. UB 13↓
GB 36↓
St 7 ↑. GB 40↑
St 42↑
   
3. Infection – chronic GV 14 ↓  
4. Inflammation

     Auditory meatus (external ear canal)
     Neck
     Larynx
     Upper limbs
     Lacrimal gland
     Internal inflammation - any where in body
     Heart
     Spleen
     Pelvis
     Kidney
     Vagina
     Ovaries
     Parotid gland
     Uterus
     Testicles
     Labia major
     Cecum
     Abdomen (lower)
     Urinary tract
     Anus
     Hip/buttocks
     Sub maxillary gland
     Throat
     Thyroid gland
TW 22↓. SI 19↓
TW 13↓
TW 3↓
UB 36↓
GV 24↓
Sp 6↓. LI 11↓
Sp 4↓ K 2↓
Sp 13↓
St 28↓. St 29↓
K 2a↓ (original)
Sp 9↓
K 15↓
LI 2↓
Sp 6↓
Sp 4↓
K 10↓
GB 20↓. GB 29↓
GB 23↓
St 28↓. St 29↓
UB 50↓
UB 51↓
LI 10↓
Lu 11↓
St 44↓  
5. Influenza (acute viral infection of respiratory tract)
  St 25↓  
6. Inguinal trouble, i.e., pain, knot, hernia
  St 45↓. Sp 6↓  
7. Immunity – weak, to enhance
  TW 15↑  
8. Intoxication

     Intoxication by drugs
     Intoxication by carbon dioxide (suffocation due to oxygen
     deficiency)
 

UB 13↓
Lu 3↑
 
9. Injury - peripheral nervous system/sacro - coccygeal region GV 3↓

 J

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Jaundice (disease marked by yellowness of sclera & skin)
  Sp 15↓

L

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Larynx Problems

     Laryngitis (inflammation of larynx)
     Paralysis
 
Ly 4a↓ (original)
St 42↓. Sp 4↓
 
2. Legs Problems

     Calf pain
     Foot pain
     Foot drop, walking difficulty
     Soles hot    
     Legs cold
     Feet pain/numbness/heaviness
     Leg pain
     Leg - inability to raise
     Knee pain with sound
     Knee bending problem
     Knee arthritis
     Knee pain & swelling

     Buttocks - any problem
     Thigh - any problem
     Calf - any problem
 
St 45↓
St 45↓
St 42↑
UB 67↓
GB 37↓
UB 61↑
St 31↓. St 45↓
St 31↓
t 45↓
Liv 7↓
UB 15↑. Lu 3↑
UB 23↑

UB 51
UB 54
UB 57  
3. Liver abscess
  St 45↓  
4. Limpness of muscles – legs, elbows, eyes, etc. SI 7↓  
5. Lithiasis (formation of stones) GB 40↑. GB 25↓  
6. Lumbar Problems

     Pain along with difficulty in bending
     Pain radiating to scrotum
     Pain – acute/severe
 
UB 51↓
St 39↓
UB 56↓
 
7. Lungs – heaviness/burning
  CV 5↓  
8. Lumps/Knots

     Lumps in thyroid, uterus
     Knots/swelling in lymph gland
     Lumps/knots below skin
 
St 40↓
TW10↓
St 40 ↓


M

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Male diseases

      Painful erection – at night
      Fatigue due to masturbation
      Erotic mania (excessive sexual thoughts)
      Chronic masturbation habit
      Orchitis (inflammation of testis)
      Maturing problem
      Hypertrophy (enlargement) of prostrate
      Insufficient sperms
      Excessive Sexual desire (satyriasis)
      Interrupted intercourse (inveterate onanism)
      Shrunken testicles/ascended testis/impotency
      Neuralgia of scrotum
 

CV 2↓
GV 6↑
CV 7↓
GV 3↓
UB 22↑. Liv 6↓
CV 6↑
UB 28↓
K 2↓
GV 13↓
GV 3↓
St 29↑
CV 7↓  
2. Measles (rubeola)

     Acute
     Chronic
 
LI 4↓
GV 6↓  
3. Memory problems

     Forgetfulness –recent
     Inability to comprehend
     Poor memory
     Memory recall problem
     Inability to forget
 
Lu 7↓. H 9↑.
H 3 ↓
Lu 7↓
H 9↑
Liv 1↑
Lu 11↓
LI 11↓  
4. Menier’s disease (deafness, tinnitus & dizziness due to ear disorder) GV 20↑. GB 43↓  
5. Mental diseases

     Despair (sense of hopelessness)
     Apathy (lack of feeling or emotion)
     Demoniac possession (possession by ghosts)
     Distraught (mental restlessness)
     Excess excitability
     Erethismus (tendency to make mountain out of mole hill,  resentful)    
     Hallucination (a false sense perception of sight/ touch/ sound/smell/ taste)
     Hypochondriasis (morbid anxiety of one’s health)

     Intolerance
     Irritation
     Desire to kill    
     Maniac state (disordered mental state of extreme excitement/obsessive
     preoccupation with something)
     Mental Disorder
     Negligent
     Neurosis (an emotion anxiety disorder caused by unresolved  conflicts)  
     Over excitement

     Psycho - neurosis
     Exaggerated reflexes    
     Semantic disturbance (inability to comprehend/use words)
     Sadness
     Extravagant speech
     Suicidal tendency
     Inability to coordinate thoughts
     Timidity
     Lost sense of values
     Fear of death
     Spastic (uncontrolled/unjustified) laughter
     Uncontrolled seizure of laughter
     Laughter – incessant/loud
     Depression, forgetfulness, confusion

     Depression, crying - frequent
     Depression/sadness, grief, worry
     Depression, anxiety, aloofness
     Insanity
     Brain power, to improve
     Hysteria (mental disorder marked by lack of control over acts & emotions)
     Presence of mind – reduced
GV 9↓
K 7↑
Lu 5↓ or GV 6↓
GV 10↑
GV 19↓
CV 5↓
GV 1↓
Liv 8↑

GV 13↓
GV 12↓
GV 11↓
Lu 9↑
GV 10↑
UB 65↓
GV 11↓GV 11↓St 40↓
GV 13↑
SI 3↑
CV 7↑
GV 11↓
GV 15↓
GV 19↑
CV 6↑
GV 12↓
H 7↓
Lu 7↑
LI 5↓
P 8↓
Lu 3↑

Lu 3↓
Lu 7↓
K 4↑
GV 16↓
GV 25↑
St 40↓. GV 13↓
P 4 ↓  
6. Mouth, lips, throat problems

     Inflammation of mouth
     Dry mouth with aversion to drinking
     Dryness in mouth & pharynx
     Dry mouth with great thirst
     Blisters on lips & mouth due to fever
     Difficulties in mastication
     Violent contracture of lips
     Red rimmed mouth ulcer
     Lock jaw

     Food stuck in throat
     Sanguinolent saliva (bloody tinge in saliva)
     Uncontrolled flow of saliva
     Food/ water in wind pipe
     Sialorrhoea (Excess salivation but mouth feels dry)
     Stomatitis (generalized inflammation of the mouth cavity)
     Bitter taste in mouth
     Bitter taste in mouth with nausea & dizziness
 
GV 12↓
GV 11↓
Lu 9↑
TW 4↑
CV 24↓
TW 20 (moxa)
TW 21↑
LI 7↓
TW 22↓

CV 16↑
SI 15↑
St 39↓
H 9 (press)
CV 7↑
St 42↓
CV 2↓
CV 3↓

N

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Nausea & vomiting St 21↑. St 34↓
   
2. Neck stiffness P 7↓, TW 5↑  
3. Nephroptosis (downward displacement of kidney)
  GB 25↓  
4. Nerve problems

   To tonify the nerves deeply
   Neuritis
 

GV 6↑
Sp 2↑  
5. Neuralgia (paroxysmal pain along course of a nerve)

     Axilla neuralgia
     Cranial neuralgia
     Trigeminal neuralgia
     Facial Neuralgia    
     Cheek neuralgia
     Frontal neuralgia
     Temple neuralgia

     Ocular (eye) neuralgia
     Dental neuralgia    
     Lower teeth neuralgia    

     Upper teeth neuralgia
     Neck neuralgia
     Occipital neuralgia
     Scrofula neuralgia
     Intercostals neuralgia
     Chest neuralgia
     Breast neuralgia
     Shoulder neuralgia
     Scapula neuralgia
     Thoracic nerve neuralgia
     Dorso lumber neuralgia

     Sacral neuralgia    
     Lumber neuralgia    
     Uterus neuralgia    
     Abdomen neuralgia
     Epigastrium neuralgia
     Lower abdomen neuralgia
     Genital neuralgia
     Scrotum neuralgia
     Inguinal neuralgia

     Leg neuralgia
     Lower limb neuralgia
     Thigh neuralgia
     Thigh inner muscle neuralgia
     Thigh skin neuralgia
     Knee neuralgia

     Popliteal neuralgia
     Calf neuralgia
     Fibular neuralgia
     Ankle neuralgia
     Foot dorsum neuralgia
     Wrist neuralgia

     Arm neuralgia
     Radial nerve neuralgia
     Arm anterior surface neuralgia    
     Arm neuralgia with intercostals neuralgia

     Shoulder posterior surface neuralgia
     Scapula to wrist neuralgia
     Scapula to elbow neuralgia
     Forearm neuralgia
     Forearm to neck
     Elbow neuralgia     Finger neuralgia
         Ring & little finer neuralgia
         Ring finger neuralgia
         Index & middle finger neuralgia
         Thumb neuralgia
         Base of thumb neuralgia
      Palm & finger neuralgia
      Palm neuralgia
 

GB 40↓
GB 7↓
Lu 7↓
Lu 7↓. UB 9↓. St 3↓. St 4↓. H 3↓
GB 43↓
UB 2↓. St 8↓
GB 1. GB 37↓

UB 9↓. St 2↓.
CV 24↓. LI 2↓. LI 5↓. St 3↓. UB 14↓
St 5↓. St 6↓. St 7↓. LI 16↓

SI 18↓
GB 7. LI 10↓
TW 12↓
LI 14↓
Lu 9↓. Lu 2↓
Liv 3↓
Liv 3↓. Lu 4↓
UB 5↓. LI 3↓
Lu 5↓. LI 4↓
UB 11↓. SI 17↓
UB 13↓

UB 27↓. UB 28↓. UB30↓
Liv 1↓. GV 2↓. GV 3↓.GB 38↓
Liv 1↓. GB 26↓. GB 27↓. CV 3↓
UB 28↓
St 23↓
St 26↓. UB 28↓. UB 53↓
UB 47↓
CV 7↓
St 45↓

Sp 6↓. K 6↓
GB 39↓. K 8↓
UB 59↓
Liv 8↓
GB 30↓. GB 31↓.GB 32↓.
GB 34↓
St 34↓. St 35↓

UB 53↓.
GB 37↓. UB 53↓
GB 35↓. GB 36↓
GB 37↓
GB 42↓
SI 10↓. SI 11↓

Lu 3↓. LI 3↓. LI 12↓.
LI 14↓.  LI 15↓. TW 3↓
Lu 8↓
Lu 9↓. SI 1↓. SI 2↓. Sp 1↓.
LI 13↓
Lu 9↓

LI 2↓
LI 6↓
LI 11↓
SI 1↓. SI 2↓.TW 1↓. St 18↓.
TW 1↓
LI 11↓. TW 5↓

H 7↓ (opposite side)
TW 5↓ (opposite side)
P 7↓
Lu 7↓
Lu 7↑, LI 6↑ (opposite side)
Lu 9↓, LI 5↓(same side)
SI 7↓
LI 13↓  
6. Nose Disorders

     Rhinophyma (chronic skin disease of nose marked by redness &
     swelling)
     Nose bleed
     Nose blocked
     Allergic rhinitis (inflammation of nose due to allergy)
 

GV 25↓

UB 64 ↓, K 4↑
UB 58↓
GV 25↓

O

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Occipital headache/heaviness GV 16↓  
2. Oedema (swelling)

     Pitted edema of face & neck
     Tendency to edema
     Edema of lungs
     Pitted type edema - anywhere
     Edema of abdomen, face, limbs along with borborygmas (rumbling noise in
     intestines)
 

GB 40↓
H 9↑
UB 13↑
CV 9↑
St 43↓
   
3. Osteitis (inflammation of bone)
  Sp 5↓  
4. Osteomyelitis (inflammation of bone due to pyogenic infection)
  CV 6↑

 P

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Pain

     Acute pain
     Pain aggravated by cold water & inhibited by hot fomentation
     Piercing pain (aggravates on movement)
     Ribs pain
     Calf muscles pain
     Chronic heel pain (Tatalgia)
     Pain of entire arm
     Pain in hip, knee, leg along with cold feet
     Dislocation of shoulders with severe pain
     Sciatica pain accompanied by weakness

     Inflammation of ankle joint
     Intercostal/lumbar neuralgia
     Inflammation of dorsum of foot
     Acute lower back sprain
     Perifocal inflammation of shoulder
     Pain & swelling of fingers
     Pain in bottom of foot
     Inflammation - anywhere
     Sudden inflammation of brain & spinal cord
     Pain in dorsum of foot
 

CV 6↑ or CV 3↓
CV 6↑
Liv 2↓
TW 6
UB 57
St 43↓
LI 7↓
St 34↑
SI 8↓
GB 33↑

UB 59↑
GB 25↓
GB 42↑
GV 26↓
St 38↓
TW 2↓
UB 63↓
Lu 5↓
P 9↑, H 7↓
St 42↑  
2. Parkinson’s disease
(chronic disease of nervous system marked by tremors, rigidity & peculiar gait, etc.)
  UB 7↓. UB 15↑ or
UB 15↓
   
3. Portal hypertension (high B.P. in portal vein)
  Liv 1↓  
4. Pneumonia
  UB 13↓  
5. Paronychia (skin infection near finger/toe nail)
  CV 9↓  
6. Phlegm- excess St 40↓. Sp 9↓  
7. Piles

     Chronic
     Hemorrhagic (bleeding)
 

CV 6↑
K 7↑
 
8. Pituita (acute, thick nasal discharge)
  GB 39↑  
9. Poornima/amavasya problems CV 6↑ - start treatment
two days prior
   
10. Poisoning

     Carbon mono oxide poisoning
     Food Poisoning
 

Lu 3 ↑
K 9↑
 
11. Precocious senility (unusually early physical and mental deterioration associated with old age)
  GV 4↑  
12. Problems after bathing K 2↓  
13. Progressive muscular atrophy (gradual decrease in size of muscular tissues)
  SI 3↑  
14. Prostate gland enlargement (symptoms – frequent urination at night, drop by drop urination)
  Liv 4↑

 R

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Raynaud’s disease (vascular disease mainly affecting fingers/toes & marked by numbness, inflammation & discoloration)
  Lu 9↑  
2. Rectum problems

     Sudden anal prolapse
     Inflammation of anus
 
CV 8 (moxa)
UB 50↓
 
3. Resuscitation (restoration of life)– after drowning
  CV 1 (press)

 S

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Scoliosis (lateral curvature of vertebral column)
  UB 64↑  
2. Sciatica

     Lumber pain & pain at back of leg
     Lumber pain & pain on lateral side of leg
 
UB 60↓
GB 30 ↓. GB
31↓
 
3. Sebaceous glands(glands situated below skin & secreting sebum & opening into hair follicles) inflammation
  CV 2↓  
4. Sickness in morning TW 4↑. CV 12↑  
5. Sinusitis (inflammation of paranasal sinus)
  LI 4↑. Ly 3↓  
6. Skin diseases

     Erysipelas (redness &swelling of skin with fever& other systemic  symptoms)
     Furuncle (boil)
     Furunculosis (occurrence of many boils at a time)
     Pustules (small, elevated, pus containing lesions of skin)
     Dry, hot skin
     Any type of skin disease
     Abscess of uterus neck
     Pain in skin, aggravated by touch of cloth
     Throat abscess
     Bone abscess

     Vaginal pruritus (itching)
     Urethra/vulva pruritus
     Intense pruritus – whole body
     Simple pruritus – whole body
     Infection & itching in groin
     Ulcers anywhere in body
     Urticaria (transient appearance of slightly elevated red/pale patches on skin)
     Prickly heat
     Formication (sensation of insect crawling on skin)
     Proud flesh (granulated mass over an abscess), boils, fissures,  chaps
 
St 41↑
K 2↓. GB 38↓
LI 11↑
GV 6↑
CV 13↓
UB 54↑. LI 11↓
CV 2↓
St 15↓
H 5↓
Sp 5↓

CV 7↓. Liv 5↑
CV 3↓. CV 7↓.
Liv 5↑
CV 3↓
K 2↓
Sp 11↓
UB 65↓
St 32↓. UB 65↓
Sp 10 ↓. UB
54↓
CV 15↑
SI 4↓, H 5↑  
7. Sleep Disorders

     Insomnia (inability to sleep)

     Hypersomnia (excessive sleep)

     Chronic insomnia
     To cause a patient to sleep
     Insomnia of the aged
     Insomnia due to fear
     Pacing the whole night/ inability to lie down
     Dream disturbed sleep
     Nightmare
 

GV 19↓.  K 6 ↑,

UB 62↓

GV 19↑.  K 6↓ ,
UB 62↑
CV 6↑. CV 12↓
Liv 10 ↓
CV 6↑
CV 7↓
UB 52↓
Sp 1↓
St 45↓  
8. Somnambulism (sleep walking)
  Sp 5↓  
9. Spasm (contracture)

     Esophageal spasm
     Gastric spasm
     Internal spasm
     Violent spasm or contracture of the stomach  
     Spasm of the lower extremity
 

GV 11↓
St 40↓
Liv 2↓
GV 8↓
GB 32↑  
10. Speech problem

     Aphonia (loss of voice)
     Weak voice
     Inability to comprehend speech
     Extravagant speech
 

H 5↑
Lu 9↑
SI 3 ↑
GV11↓
   
11. Spinal marrow disorders K 7↑  
12. Spine Problems

     Spine – excessive extension
     Strengthen/straighten spine in case of chronic backache
     Lumbo sacral pain/ tail bone pain
     Spinal T.B.
 
GV 16↓
Sp 3↑
GV 19 ↓.
GV 20↓
UB 13↑. CV 6↑  
13. Spleen disorders

     General disorders    
     Splenomegaly/inflammation of spleen
     Splenomegaly along with malaria
 

Sp 15↓
Liv  7↓. Sp 15↓
Liv 13↓  
14. Stomach disorders

     Gastritis (inflammation of stomach) - acute/chronic
     Pain – severe
     Distention due to gas, chills
     Distention & pain due to gas
 

St 25↓
St 34↓
Sp 15↓
Sp 3↓, St 40↑.  
15. Stool disorders

     Fetid (foul odor) stool with undigested matter
     Discoloured stool
     Discolored stool with golden yellow urine
     Enteriform (semi solid) stool with mucous

Lu 1↓
Liv 6↓
UB 23↓
CV 4↓
   
16. Study & teaching problems

      To comprehend teachings
      To teach with clarity
 

H 9↑
Lu 11↓  
17. Sunstroke
  GV 26↓. K 1↓  
18. Suffocation

     Suffocation in reclining position
     Suffocation - sudden, due to trachea obstruction

Lu 2 ↓
LI 2↓
   
19. Suppuration (formation of pus)

     General treatment
     General tendency to suppuration
     Osseous suppuration (pus formation in bone)
 

CV 6↑
TW 3↑
CV 9↓. CV 6↑  
20. Sweating

     Sweating at night
     Sweating  on head while eating (due to stomach heat)
     To cause a patient to sweat
 
SI 3↓. H 6↑
St 41↓
Liv 10↑  
21. Swelling

     Swelling in body
     Swelling in Limbs
 

St 43↓
St 37↓  
22. Syncope (temporary loss of consciousness)
  CV 3↓  
23 Synovitis (inflammation of synovial membrane)
  Liv 2↓ or K 2↓

T

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Teeth (Including gums & jaws) problems

     Inflammation of teeth
     Toothache - lower
     Upper jaw pain/ inflammation/node  
     Mastication (chewing) problem
     Bleeding of gums
     Lower jaw pain
     Infection in teeth
     Coldness in teeth
     Protrusion of upper teeth
 

Ly 2↓
LI 3↓. St 44↓
LI 4 ↓. GV 25↓
TW 20↑. St6↑
St 44↓
St 44↓
LI 6↓
LI 4↓. Lu 7↓
Lu 5↓  
2. Tuberculosis of lymph node GB 41↓  
3. Terror in children GV 21↑  
Thirst

     Excess thirst
     Excess thirst with dry throat
     Intense thirst
     Continuous thirst
 

Sp 4↓
LI 6↓
LI 4↓. TW 5↓
H 9↓  
5. Throat problems

     Infection
     Occlusion (obstruction/stiffness)
     Pharyngitis/sore throat (inflammation of throat)
           External wind cold attack, due to
           External wind heat attack, due to
           Internal heat, due to
     Paralysis
 

Lu 11↓
St 39↓. UB 17↓
Ly 4b↓ (original)
Lu 7↓, LI 4↓
Lu 11↓
Lu 10↓
St 42↓. Sp 4↓  
6. Tongue disorders

     Painful, swollen tongue
     Pale & stiff tongue
     Puffy tongue
     Flaccid (having deficient muscular tone) tongue, inability to  speak
 

H 9↑
LI 4↓
Lu 7↓
TW 1↑  
7. Tonsil disorders

     Tonsil hypertrophy (enlargement)
     Swollen ulcerated tonsils
     Tonsillitis (inflammation of tonsil)
     Inflammation- all five types of tonsils
 

TW 4↑
H 7↓
Lu 11↓
P 7↓  
8. Torticolis/wryneck (stiff neck with torsion)
  GV 14↓. UB 64↑  
9. Toxins – to expel K 8↑
   
10. Travel sickness

     Mountain sickness, i.e., breathlessness, dizziness, diarrhea.
     Sea sickness, i.e., nausea, dizziness
     Bus/car sickness, i.e., vomiting, dizziness
     Aeroplane sickness, i.e., earache, deafness, dizziness
     Motor cycle/scooter/cycle cramps
     Travel illness, i.e., falling ill during travel
     Travel phobia, i.e., frequent motions, urination & palpitation before travel
 

GV 12↓
CV 14↓
GB 34↓
TW 10↓
Liv 3↓
CV 14↓
H 7↓  
11. Trembling – any body part UB 15↓

U

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Ulcers

     Ulcerating process in legs & feet
     Gastric (stomach) ulcer
     Varicose ulcer, i.e., ulcer on varicose veins
     Duodenal ulcer
 

St 35↓
H 5↓
Sp 5↓
St 45↓  
2. Urinary diseases

     Anuria (absence of urine formation by kidneys)
     Glycosuria (presence of glucose in urine)
     Hydronephrosis (distension of renal pelvis & calices with urine
     due to ureter obstruction
     Oliguria (diminished formation of urine)
     Polyuria (excessive excretion of urine)
     Urethritis (inflammation of urethra)
     Severe burning in urethra during/before/after urination
     Pain due to urethral stone

     Albuminuria (presence of serum albumin in urine)
     Incontinence of urine (inability to hold back urine)
     Incontinence of urine - females (due to weak sphincter)
     Prolapse of urinary bladder
     Bed wetting - children
     Retention of urine
 

Liv 8↑
GV 3↓
GB 25↓

UB 21↓
UB 21↓
CV 4↓
CV 7↓
CV 7↓

CV 4↑
CV 6↑.  Lu 9↓. LI 6↓
Sp 8↑.
K 7↑
K 3↑
K 4↓.

V

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Veins problems

     Painful, varicose (distended) veins
     Varicose ulcer
     Varicose veins along with hemorrhoids (piles)
 

Sp 5↓
Sp 5↓
GB 38↓  
2. Vertigo

     Vertigo (sensation of rotation) with tinnitus (noise in ears)
     Vertigo without tinnitus
 

TW 10↓
TW 10↑  
3. Vomiting

     Acute vomiting
     Vomiting along with convulsion (repeated muscular contraction)
     Vomiting during pregnancy
 

CV 14↓
UB 21↓
CV 14↓

W

Sr.No Disease Treatment Point  
1. Weakness

     Emaciation (condition of being extremely lean) due to   excess
     acetone in blood
     Asthenia (weakness)
     Depletion of physical energy, i.e., weakness & fatigue
     Loss of physical & moral energy
     Physical & mental fatigue
     Inadequate growth in spite of good diet
     Nervous prostration, i.e., excess fatigue
     Physical & mental weakness
     Progressive emaciation
     Profound physical & mental weakness
 

Liv 8↑

CV 3↓
CV 6↑
GV 13↑
GV 3↓
Sp 5↓
GV 13↑
CV 10↑
CV 6↑
CV 4↑  
2. Weight loss (emaciation), in spite of proper diet CV4↑. CV 6↑. CV 10↑.
Liv 8↑.
(all points can also be used together)
   
3. Worms

     Intestinal worms
     Intestinal parasites
     Formication (sensation of small insects creeping) all over the body
 

UB 67↑. Sp 10↓
St 25↓
St 32↑  
4. Writer’s cramp (spasmodic contractions of muscles of fingers, hand & forearm, with neuralgic pain)
  H 3↓

Y

Sr.No Disease Treatment Point                
1. Yawning                                                                                    

     Frequent
 
GV 13↑
Lu 9↑. K 3↑